Search

A Prayer by Kyabje Jonang Gyaltsab Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༄༅། །ཡང་སྤྲུལ་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

The Rain of Blessings: A Prayer for the Swift Return of a Nirmanakaya

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文]

རྟག་བརྟན་འགྱུར་མེད་འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ། །དོན་དམ་འོད་གསལ་གཤེགས་སྙིང་ངོ་བོ། །
གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་དོན་གྱི་བླ་མ། །གཞོམ་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ནས་མཁྱེན་མཛོད། །

tak ten gyur me khor de kün khyap / dön dam ö sal shek nying ngo wo
shi dre yer me dön gyi la ma / shom dral chö kuy ying ne khyen dzö

O ultimate guru—permanent, stable, immutable,
Pervading all of samsara and nirvana, the ultimate luminosity,
The essence of buddha nature, ground and fruition inseparable—
Know us from the indestructible expanse of the dharmakaya.

གཡོ་མེད་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་བ་ཆེན་པོ། །གཞི་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་གསུམ་བདག་ཉིད། །
གཞན་སྟོང་ལྟ་བའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་མཁས། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་ཁྱེད་མིན་སུ་ཞིག །

yo me lhün drup de wa chen po / shi ying ye she ku sum dak nyi
shen tong ta way gyal tsen dreng khe / tsen den la ma khye min su shik

So skilled are you at raising the banner of the Shentong view—
Whose nature is unshakable, spontaneous great bliss,
The ground, expanse, wisdom, and three kayas—
That if you are not an authentic guru, who is?

འཕོ་མེད་དོན་དམ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ནས། །གཟུགས་སྐུ་སྒྱུ་མའི་གར་གྱི་རྣམ་རོལ། །
གང་འདུལ་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་དཔལ་དུ། །དུས་ལས་མ་ཡོལ་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཤིག། །

po me dön dam chö kuy ngang ne / suk ku gyu may gar gyi nam röl
gang dül dül jay sö nam pal du / dü le ma yöl tse we sik shik

From the nature of the changeless, ultimate dharmakaya,
Please come as the glorious merit of beings to be tamed,
Performing the illusory dance of form kaya.
Do not be late! Look at us with compassion!

ཅེས་ཡང་སྤྲུལ་མྱུར་བྱོན་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་ངེས་དོན་རིང་ལུགས་སྐྱོངས་བར་བཀའ་དྲིན་གཞལ་མཐའ་བྲལ་བ། གཞན་སྟོང་སྨྲ་བའི་སེང་གེ ༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ན་༧རྗེ་བཙུན་༧ཀརྨ་བློ་གྲོས་གང་ཉིད་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ཚུལ་མཛད་ནས་གུས་པ་མྱ་ངན་གྱིས་གཟིར་བའི་སྐབས་འདིར། བལ་ཡུལ་ཁྲ་འགུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་གྱི་འདུས་སྤྱི་དང་། ༧སྐུའི་དབོན་པོ་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དབང་ཕྱུག་སྟོབས་ལྡན་མཆོག་དང་། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་དགེ་འདུན་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་མ་བྱུང་བ་བཞིན། གང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་འབངས་སུ་གཏོགས་པ་ཇོ་ནང་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་མིང་ཙམ་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༣ ཟླ་༠༧ ཚེས་༠༧ ཉིན་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དྲག་དང་བཅས་ཕུལ། །

When the Lord of Refuge Yongdzin Khenchen Thrangu Rinpoche, Karma Lodrö, the great Lion of Speech of the Shentong whose kindness in sustaining the long tradition of definitive meaning is immeasurable, passed into parinirvana, I was overcome with grief. At the request of the monastic community of Thrangu Tashi Choling in Nepal, Rinpoches nephew Choje Lama Wangchuk Topden, and Khenpo Karma Gendun, I, Chokyi Nangwa, a mere bearer of the title of the Jonang Gyaltsab and one of Rinpoche’s disciples, wrote this prayer The Rain of Blessings: A Prayer for the Swift Return of a Nirmanakaya with fervent prayers and aspirations on July 7, 2023. 

Related Articles