A Prayer by Kyabje Jonang Gyaltsab Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༄༅། །ཡང་སྤྲུལ་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། The Rain of Blessings: A Prayer for the Swift Return of a Nirmanakaya [Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文] རྟག་བརྟན་འགྱུར་མེད་འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ། །དོན་དམ་འོད་གསལ་གཤེགས་སྙིང་ངོ་བོ། ། གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་དོན་གྱི་བླ་མ། །གཞོམ་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ནས་མཁྱེན་མཛོད། ། tak ten gyur me khor de kün khyap / dön dam ö sal shek nying ngo wo shi dre yer me dön gyi la ma / shom […]

A Prayer by Kyodrak Salche Rinpoche Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༈ སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས། A Prayer for the Swift Return of a Reincarnation of the Lord of Refuge, Khenchen Thrangu Rinpoche [Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文] ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ།  སོ༵་ཐ༵ར་ཁྲིམས་ཀྱི་རྩ་བ་རབ་ཏུ་བརྟན། །བྱ༵ང་ཆུབ་སེ༵མས་ཀྱི་ཁོ་ལག་རབ་ཏུ་ཡངས། ། སྨི༵ན་གྲོ༵ལ་འབྲས་བུས་དུད་པའི་དཔག་བསམ་ཤིང་། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་འཆར་གསོལ། ། namo ratnatrayāya so tar trim kyi tsa wa rap tu ten / jang chup sem kyi kho lak rap tu yang min […]

A Prayer by Dzogchen Pema Kalsang Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文] ཨེ་མ་ཧོ། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་བསླུ་མེད་བདེན་མཐུ་དང་། །གདུལ་བྱའི་ལས་སྨོན་དག་པའི་རྟེན་འབྱུང་གིས། ། མཚུངས་མེད་འདྲེན་མཆོག་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ཀརྨ་བློ་གྲོས་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་མཆོག ། e ma ho / chok sum tsa sum lu me den tu dang / dül jay le mön dak pay ten jung gi tsung me dren chok yong dzin chö kyi je / karma lo drö ma way sengage chok Emaho! […]

A Prayer by Pawo Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文] རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ངེས་དོན་རྒྱས་པའི་དཔལ། །ཐུབ་བསྟན་འགྱུར་མེད་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བའི། ། མཚུངས་མེད་རྣམ་འདྲེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བསྟན། །འཛིན་མཆོག་དམ་པ་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །  tsa sum kün dü nge dön gye pay pal / tup ten gyur me ngö drup chok tsöl way ​tsung me nam dren chak gya chen poy ten / dzin chok dam pa nyi la chak tsal lo I prostrate to the […]

A Prayer by Sungtrul Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文] ༄༅། །བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་དང་། ། ལྷག་པར་མར་མི་དྭགས་སོགས་བྱིན་མཐུ་ཡིས། ། མཆོག་སྤྲུལ་ཟླ་ཞལ་གསར་པ་མྱུར་འབྱོན་ནས། ། བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག ། lu me chok sum tsa sum gya tso dang lhak par mar mi dak sok jin tu yi chok trül da shal sar pa nyur jön ne ten droy dön chen ta ru chin par shok  By the blessings […]

A Prayer by Rabjam Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文] ༄༅། །ཨོཾ་སྭསྟི། གདོད་ནས་དྲི་བྲལ་རང་རིག་གཉུག་མའི་གཤིས། ། ལྷན་སྐྱེས་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་མངོན་མཛད་ཅིང་། ། གང་འདུལ་རོལ་པས་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན། ། བློ་གྲོས་སྤོབས་པས་གསལ་མཛད་འགྲོ་བའི་མགོན། ། oṃ svasti  dö ne dri dral rang rik nyuk may shi lhen kye ö sal de chen ngön dze ching gang dül röl pe karma ka gyü ten lo drö pop pe sal dze dro way gön  oṃ […]

A Prayer by Pukla Tulku for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文] ༄༅། །ཡང་དག་དོན་གཟིགས་ཟླ་མེད་སྟོན་མཆོག་ཞབས། ། ཉོན་མོངས་ནད་སེལ་ཞི་བསིལ་དམ་པའི་ཆོས། །  ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་འགྱུར་རིག་གྲོལ་འདུས་པའི་སྡེ། ། རིན་ཆེན་གསུམ་གྱིས་བདེན་ཚིག་འགྲུབ་བྱིན་རློབས། ། yang dak dön sik da me tön chok shap nyön mong ne sel shi sil dam pay chö tsok kyi chok gyur rik dröl dü pay de rin chen sum gyi den tsik drup jin lop Supreme and peerless […]

A Prayer by Gaden Tripa Lobsang Tenzin for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༄༅། །མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་དངུལ་གྱི་ཨ་ལོང་། A Prayer for Swift Rebirth: The Silver Ring of Three Types of Faith [Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文] ༄༅། །རྟེན་འབྱུང་ཟབ་མོའི་གཤིས་ཀྱི་བདེན་མཐུ་དང་། ། བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཏེ། ། ཡི་དམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། ། ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་དུ་གསོལ། ། ten jung sap moy shi kyi den tu dang lu me chok sum tuk jey jin lap te yi dam chö sung gya tsoy […]

A Prayer by Sharpa Choeje Lobsang Dorjee for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༄༅། །མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག ། A Prayer for the Swift Return of Khenchen Thrangu Rinpoche [Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文] ཟབ་མོ་རྟེན་འབྲེལ་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སྐུ། ། རྒྱ་ཆེའི་མཁྱེན་པ་སྐུ་ཡི་རྣམ་རོལ་དུ། ། ཡོངས་སུ་ཤར་བའི་གཟུགས་སྐུའི་གོ་འཕང་སྟེ། ། མངོན་བྱས་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ། sap mo ten drel chö nyi ye she ku gya chey khyen pa ku yi nam röl du yong su shar way suk kuy go pang te […]

A Prayer by H.E. Jangtse Choeje Kyabje Gosok Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

H.E.-Jangtse-Choeje-Kyabje-Gosok-Rinpoche-with-Khenchen-Thrangu-Rinpoche

༄༅། །མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་དྲང་སྲོང་བདེན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། The Swift Return Prayer “The Melody of the Truth of the Sage” [Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文] རྨད་བྱུང་ཚོགས་གཉིས་གངས་ཀྱི་རི་བོ་ལས། ། ལེགས་པར་གཏམས་ཤིང་སྤངས་རྟོགས་ནོར་བུའི་གཏེར། ། འཕྲིན་ལས་རླབས་ཕྲེང་ཕྱོགས་བཅུར་རྒོད་པ་ཡི། ། བདེ་གཤེགས་ཐུབ་དབང་མཚོ་ཆེན་གཙུག་ན་རྒྱལ། ། ༡  me jung tsok nyi gang kyi ri wo le lek par tam shing pang tok nor buy ter trin le lap treng chok chur […]