Search

མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
A Prayer for the Swift Return of Khenchen Thrangu Rinpoche

[Download pdf file English | Traditional Chinese | Simplified Chinese  ]

གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེ། །​
སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་རོལ་གར་གྱིས། །
​
སྲིད་ཞིི་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །
​མཉམ་མེད་བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​
dö ne nam dak chö ying de wa che
nang tong sung juk gyu may röl gar gyi
si shi yong kyi khyap dak dor je chang
nyam me la may shap la chak tsal lo
Through the primal, pure great bliss of the dharma expanse
And illusory play of appearance and emptiness unified,
Vajradhara, you are the lord of all existence and peace.
Incomparable guru, I prostrate at your feet.

གཏིང་རིང་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་རུང་བར། །
ལས་ཉོན་ཆུ་སྲིན་འབུམ་གྱིས་གཙེས་པ་ཡི། །
ཉམ་ཐག་འགྲོ་ཀུན་སྐྱོབ་པའི་དཔའ་བོ་ཆེ། །
ཕ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དེ་རིང་དྲན། །
ting ring khor way gya tso jik rung war
le nyön chu sin bum gyi tse pa yi
nyam tak dro kün kyop pay pa wo che
pa chik je tsün la ma de ring dren
Great hero who protects all helpless beings
Tormented in the deep oceans of samsara
By the hundred thousand sharks of afflictions and karma,
Sole father, venerable guru, I miss you now.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་དྲིན་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །
གཟིགས་ཤིག་གཟིགས་ཤིག་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་སེང་། །
བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་མར་མེ་སྣུམ་ཟད་ལྟར། །
གྱུར་པའི་དུས་འདིར་བརྩེ་བས་དགོངས་སུ་གསོལ། །
khyen no khyen no drin chen chö kyi je
sik shik sik shik yong dzin ma way seng
ten droy de kyi mar me num se tar
gyur pay dü dir tse we gong su söl
Think of us! Think of us, kind lord of dharma!
Look at us! Look at us, O teacher, Lion of Speech!
The lamp of happiness for the teachings and beings
Has run out of oil—now think of us with compassion!

མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ལུས་སྟོབས་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །
ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་གཡུ་རལ་དགུང་དུ་གཟེངས། །
འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་གད་རྒྱང་མཐོན་པོ་ཅན། །
སྨྲ་བའི་སེང་གེ་སླར་ཡང་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །
khe tsün sang poy lü top rap gye shing
tö sam gom pay yu ral gung du seng
che tsö tsom pay ge gyang tön po chen
ma way seng ge lar yang nyur jön söl
Your body of learning, venerability,
and goodness grew to full strength;
Your mane of listening, contemplation, and meditation touched the sky.
Loud was your roar of teaching, debate, and composition.
Lion of Speech, we beg you, return soon!

བཀའ་བརྒྱུད་རྣམས་ལས་དྭགས་པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་དང་། །
སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཡོངས་ལས་ཀརྨ་ཀམ་ཚང་གི །
བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུན་བཟང་གསེར་གྱི་ཕྲེང་། །
མི་ཉམས་སྤེལ་བའི་སྐྱེས་བུ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །
ka gyü nam le dak poy ka gyü dang
drup gyü yong le karma kam tsang gi
she dang drup pay gyün sang ser gyi treng
mi nyam pel way kye bu nyur jön söl
Come back soon, great being who preserves and spreads
The golden thread of the fine traditions of teaching and practice
Of the Dakpo Kagyu among all the Kagyu
And the Karma Kamtsang among all practice lineages.

འོག་མིན་ཞིང་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས། །
ཏིལ་གྱི་གང་བུ་ཕྱེ་བ་ལྟ་བུ་ཡིས། །
རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་རབ་བསྐུལ་ཏེ། །
སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛོད། །
ok min shing ne ka gyü la may tsok
til gyi gang bu che wa ta bu yi
je tsün la may tuk je rap kül te
trül pay da shal nyur du char war dzö
O hosts of Kagyu gurus in the realm of Akanishta,
Come forth like seeds spilling from a bushel of sesame
And invoke the venerable guru’s compassion—
Make the moon of his emanation rise soon!

དཔལ་ཆེན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ལྕམ་དྲལ་དང་། །
དྲེགས་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཕོ་ཉར་བཅས། །
མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཉི་མ་གཞོན་ནུ་གང་། །
ཞིང་འདིར་འདྲེན་པའི་སྲུང་མ་ཉེར་མཛོད་ཅིག །
pal chen ma hā ka la cham dral dang
drek pa dün chu tsa nyi po nyar che
chok gi trül kuy nyi ma shön nu gang
shing dir dren pay sung ma nyer dzö chik
Great glorious Mahakala and Mahakali,
Seventy-two haughty spirits, and your messengers,
Be the protectors who bring the young sun
Of the supreme nirmanakaya back to this realm.

བླ་མ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདེན་མཐུ་དང་། །
བདག་ཅག་སློབ་འབངས་དད་གདུང་རྩེ་གཅིག་པས། །
ཇི་ལྟར་གསོལ་བའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་པ། །
འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་གྱུར་ཅིག །
la ma tsa sum gya tsoy den tu dang
dak chak lop bang de dung tse chik pe
ji tar söl way dön nam ma lü pa
drup pay gyu dre lu wa me gyur chik
By the power of the truth of the ocean of gurus and three roots,
And the fervent, one-pointed faith of us disciples,
May there be the unfailing cause and effect
That fulfills all we ask for, in its entirety.

བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་པ་མེད་པ། བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ། ༧ སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རེ་ཞིག་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ། བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་སླད་དུ་ཀརྨ་པའི་མཚན་ཙམ་འཛིན་པ། ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་སུ་འབོད་པའི་སློབ་འབངས་ཐ་ཤལ་དེས་འདས་ལོ་ ༢༥༦༦ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ལ་སྦྱར་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
The Lord of Refuge Thrangu Rinpoche, a spiritual friend of all Buddhist teachings and vajra holder with all three vows, gave incomparable service to all the teachings and to the Karma Kagyu in particular. Upon his passing into parinirvana, the least of his disciples, Ogyen Trinley, who has the mere title of Karmapa, wrote this on June 8, 2023, the Buddhist year 2566. May it be meaningful.
Translated by David Karma Choephel.