Search

A Prayer by H.E. Jangtse Choeje Kyabje Gosok Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

H.E.-Jangtse-Choeje-Kyabje-Gosok-Rinpoche-with-Khenchen-Thrangu-Rinpoche

༄༅། །མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་དྲང་སྲོང་བདེན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Swift Return Prayer “The Melody of the Truth of the Sage”

[Download pdf file English | 繁體中文简体中文]

རྨད་བྱུང་ཚོགས་གཉིས་གངས་ཀྱི་རི་བོ་ལས། །
ལེགས་པར་གཏམས་ཤིང་སྤངས་རྟོགས་ནོར་བུའི་གཏེར། །
འཕྲིན་ལས་རླབས་ཕྲེང་ཕྱོགས་བཅུར་རྒོད་པ་ཡི། །
བདེ་གཤེགས་ཐུབ་དབང་མཚོ་ཆེན་གཙུག་ན་རྒྱལ། ། ༡ 

me jung tsok nyi gang kyi ri wo le
lek par tam shing pang tok nor buy ter
trin le lap treng chok chur gö pa yi
de shek tup wang tso chen tsuk na gyal

May the sugata, the Lord of Sages, who is a great ocean
Filled from the glaciers of the wondrous two accumulations,
A source of precious jewels of abandonment and realization,
Whose vast activity laughs in the ten directions, be victorious. 

ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་གནད། །
ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །
ཕན་བདེ་གྲིབ་བསིལ་འགྲོ་ལ་སྨན་པའི་མགོན། །
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་སྨྲ་བའི་ཟླ་བར་འདུད། ། ༢

tup ten chi dang drup gyü ten pay ne
tö sam gom pay cha she yong su dzok
pen de drip sil dro la men pay gön
pal den la ma ma way da war dü

I bow down to the glorious guru, the great moon of teachers,
Perfectly full through listening, contemplating, and meditating
On the crucial points of Buddhism and the Practice Lineage,
The Protector who helps beings with cool benefit and happiness. 

རིམ་གཉིས་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་རབ་མཛེས་ཤིང་། །
བསླབ་གསུམ་ནོར་བུའི་གདེངས་ཀ་བརྗིད་པའི་དྲུང་། །
དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་གདམས་པ་མཉེས་བཞིན་དུ། །
སྙིང་གི་དཔྱིད་དུ་ཐོབ་པ་ཨེ་མ་རྨད། ། ༣

rim nyi rin chen gyen gyi rap dze shing
lap sum nor buy deng ka ji pay drung
dam chö dü tsi dam pa nye shin du
nying gi chi du top pa e ma me

To sit before him, beautiful with the jewels of the two stages,
Resplendent with his hooded crown of gems of the three trainings,
And receive from him, to his delight, the nectar of true dharma
As the richness of the heart, how wonderful that was!

རྒྱལ་བསྟན་ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་རི་ལ་ཕྱོགས། །
དུས་ཀྱི་རྒུད་ཚོགས་ཡོ་ལངས་འཁྲིགས་པའི་དུས། །
འགྲོ་ལ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷོད་པ་གནས་མེད་ཀྱང་། །
གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་འདི་སྐྱོ། ། ༤

gyal ten nyi ma nup kyi ri la chok
dü kyi gü tsok yo lang trik pay dü
dro la tuk jey lhö pa ne me kyang
suk kuy kö pa dü pay tsül di kyo

In such a time, when the Buddha’s teachings sink toward the horizon
And the tumult of the degenerations of this age amasses,
For you, though your compassion for wandering beings never falters,
To withdraw the expression of your form kaya makes me grieve.

དེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་ཉིད་ཆེ་རྣམས་ཀྱི། །
གསང་གསུམ་མཛད་པ་བསྟན་འགྲོ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར། །
མཁས་བཙུན་ཡོན་ཏན་དཔལ་གྱིས་མངོན་མཐོ་བ། །
སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་རྒྱན་དུ་མྱུར་བྱོན་གསོལ། ། ༥

de ta na yang dak nyi che nam kyi
sang sum dze pa ten dro kho nay chir
khe tsün yön ten pal gyi ngön to wa
drup gyü ten pay gyen du nyur jön söl

Yet even so, because great beings’ actions of their three secrets
Are solely for the sake of the teachings and beings, please return soon,
Exalted by glorious qualities of learning and monasticism,
An ornament for the teachings of the Practice Lineage. 

བསླབ་གསུམ་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི་བརྟན། །
སྡེ་སྣོད་རྣམ་གསུམ་ཡལ་གའི་ཁོ་ལག་གྲོལ། །
བཤད་སྒྲུབ་འབྲས་བུའི་ཁུར་གྱིས་རབ་དུད་པའི། །
མཆོག་སྤྲུལ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་མྱུར་བྱོན་གསོལ། ། ༦

lap sum rin chen ser gyi sa shi ten
de nö nam sum yal gay kho lak dröl
she drup dre buy khur gyi rap dü pay
chok trül pak sam jön pa nyur jön söl

May your nirmanakaya return soon, a tree of heaven
Upon the stable golden ground of the jewels of the three trainings,
Its crown of boughs of the three baskets of scripture unconstrained
But bowed from being laden with the fruit of teaching and practice. 

མདོར་ན་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་གསང་གསུམ་གྱི། །
མཛད་བཟང་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཉེར་རྫོགས་པའི། །
བློ་ལྡན་ཉི་གཞོན་གསར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ། །
རྒྱལ་བསྟན་པད་ཚལ་རྒྱས་ཕྱིར་མྱུར་བྱོན་གསོལ། ། ༧

dor na je tsün la may sang sum gyi
dze sang ö kyi pung po nyer dzok pay
lo den nyi shön sar pay kyil khor che
gyal ten pe tsal gye chir nyur jön söl

In brief, please come back soon as the great orb of a young sun
Rising anew, intelligent, and perfect in its abundance
Of the light of the fine deeds of the venerable gurus’
Three secrets to grow the lotus garden of the Buddha’s teachings.

མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རྗེ་དང་། །
རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པའི་མཐུས། །
ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་ཀུན་མ་ལུས་པ། །
གེགས་མེད་བདེ་བླག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག།། ༨

chok sum gyal wa gya tsoy tuk je dang
ten drel lu wa me pay den pay tü
ji tar mön pay dön kün ma lü pa
gek me de lak nyur du drup gyur chik

By the compassion of the three jewels and of the oceans of victors
And by the power of the truth of unfailing interdependence,
May everything that I have wished for, in its entirety,
Swiftly and easily be fulfilled without impediment.

ཅེས་པ་འདི་ནི་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་ྋསྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་རྗེ་བཙུན་ཀརྨ་བློ་གྲོས་རིང་ལུགས་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་མཆོག །འདི་ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་གདུལ་བྱ་རྟག་འཛིན་ཅན་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་སླད། དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་པར་མཛད་པར་ཡིད་མྱ་ངན་གྱིས་གདུང་བཞིན་པའི་སྐབས། ཁྲ་འགུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་གྱི་འདུས་སྤྱི་ནས་དམ་པ་གང་གི་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་ཤིག་འབྲི་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་མ་གནང་བ་དང་། གུས་ཀྱང་མགོན་པོ་གང་གི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པར་བརྟེན། རྗེ་བཙུན་བླ་མར་མི་ཕྱེད་པའི་དད་དམ་གཡོ་མེད་ཀྱི་ངང་ནས་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་དྲང་སྲོང་བདེན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བྱང་རྩེ་ཆོས་རྗེ་སྒོ་སོག་སྤྲུལ་མིང་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གདུང་ཤུགས་དྲགས་པོས་སྦྱར་བའོ། །

When my mind was wracked with grief at the news that the great elucidator of the teachings, the Lord of Refuge Khenchen Thrangu Rinpoche, venerable Karma Lodrö Ringluk Maway Sengge, had passed away on the fifteenth day of Saga Dawa in order to exhort his students who cling to permanence, I received a request from the monastic community of Thrangu Tashi Choling to write a prayer for his swift return. I had also had the great fortune to enjoy the nectar of this great being’s speech, and thus in a state of unshakable faith and samaya for my venerable guru but with great sorrow, I wrote this prayer for his swift return, “The Melody of the Truth of the Sage,” which is also a prayer to the three jewels and oceans of buddhas. 

Jangtse Chojey Gosok Dorje Chang
June 10, 2023

Translated by David Karma Choephel 

Related Articles