Search

A Prayer by H.H. Kenting Tai Situ Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

H.H. Kenting Tai Situpa and Khenchen Thrangu Rinpoche

༄༅། །༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་བདེན་ཚིག་ཟབ་མོ་བཞུགས་སོ། །

Profound True Words

A Prayer for the Swift Return of the Reincarnation
of the Lord of Refuge Khenchen Thrangu Rinpoche

[Download pdf file English | 繁體中文简体中文]

སྟོན་མཆོག་མགོན་པོ་ཉི་མ་དམ་ཆོས་དང་དགེ་འདུན། །
བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རྩ་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་གྱི་བླ་མ། །
ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དྲུག་ཆོས་སྲུང་དང་བཅས་པ། །
དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོས་གཞི་དབྱིངས་ནས་དགོངས་མཛོད། །

tön chok gön po nyi ma dam chö dang gendün
jin lap ngö drup tsa gyü pal den gyi la ma
yi dam gyü de shi druk chö sung dang che pa
kön chok tsa sum gya tsö shi ying ne gong dzö

O supreme Teacher, the protector and sun,
True dharma and sangha, roots of blessing and siddhi—
The glorious gurus, root and lineage,
And yidams of the four and six classes of tantra—
Along with all the protectors of the dharma:
Oceans of the three jewels and the three roots,
Think of us from the expanse of the ground. 

རྟག་བརྟན་འགྱུར་མེད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ནི་བརྙེས་ཀྱང་། །
མི་རྟག་སྒྱུ་མའི་རོལ་གར་གང་འདུལ་དུ་སྟོན་གང་། །
བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་འཕྲལ་ཡུན་དོན་ཆེན་ལ་དགོངས་ཏེ། །
སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་གཞོན་ནུ་མྱུར་བ་རུ་སྟོན་མཛོད། །

tak ten gyur me trül pay ku chok ni nye kyang
mi tak gyu may röl gar gang dül du tön gang
ten dang dro bay tral yün dön chen la gong te
trül pay da shal shön nu nyur wa ru tön dzö

You who have found the permanent, lasting,
Changeless supreme nirmanakaya
But still display the impermanent play
Of illusion to those whom it will tame,
Please think of the great purposes of the teachings
And sentient beings in the near and long term—
Show us the young moon face of a nirmanakaya soon!

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྐུ་མཆོག །
འཇིག་ཚོགས་འཛིན་པའི་ཞེན་པ་རང་གྲོལ་དུ་ཞིག་པ། །
སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་དང་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་ལ་དགོངས་ཏེ། །
སླར་ཡང་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་བ་རུ་སྟོན་མཛོད། །

nge pa nga den long chö yong dzok kyi ku chok
jik tsok dzin pay shen pa rang dröl du shik pa
drup gyü ten dang kal den dül ja la gong te
lar yang trül pay da shal nyur wa ru tön dzö

You, the supreme and perfect sambhogakaya
Endowed with the fivefold certainty,
Who have released into self-liberation
The fixation of clinging to the aggregates,
Think of the teachings of the Practice Lineage
And of disciples who have the karmic fortune—
Show us the young moon face of a nirmanakaya again!

ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུ་གཞི་དབྱིངས་སུ་གཞོལ་ཡང་། །
ཟག་བཅས་སྣ་ཚོགས་དམིགས་མེད་སྟོན་པ་ནི་གང་ཞིག །
གདན་ས་བུ་སློབ་རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱ་ལ་དགོངས་ཏེ། །
སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་གཞོན་ནུ་མྱུར་བ་རུ་སྟོན་མཛོད། །

sak me de chen chö ku shi ying su shöl yang
sak che na tsok mik me tön pa ni gang shik
den sa bu lop je juk dül ja la gong te
trül pay da shal shön nu nyur wa ru tön dzö

You who have settled into the dharmakaya,
The expanse of the ground, undefiled great bliss
While still displaying without perceiving
A variety of defiled forms,
Think of your monasteries, your disciples,
Your followers, and all those to be tamed—
Show us the young moon face of a nirmanakaya soon!

སྔོན་སྨོན་ཐུགས་བསྐྱེད་མཛད་ཕྲིན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཐུ་ལས། །
གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་རང་གཟུགས། །
མགོན་ཁྱོད་རྩེ་གཅིག་མོས་པའི་བུ་སློབ་ཀྱི་དོན་དུ། །
སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་གཞོན་ནུ་མྱུར་བ་རུ་སྟོན་མཛོད། །

ngön mön tuk kye dze trin ten drel gyi tu le
sang sum yön ten trin le sung juk gi rang suk
gön khyö tse chik mö pay bu lop kyi dön du
trül pay da shal shön nu nyur wa ru tön dzö

Protector, who through the power of
Interdependence of prior aspirations,
Bodhichitta, and activity embodies
The union of qualities and activity
Of the three secrets, for the sake
Of us disciples who long wholeheartedly,
Show us the young moon face of a nirmanakaya soon!

རྩེ་གཅིག་བླ་མར་འབོད་པའི་གདུང་ཤུགས་ཀྱི་རང་སྒྲ། །
དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱལ་དང་སེམས་དཔའ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་གསན་ཏེ། །
མཐུན་འགྱུར་བྱིན་རླབས་སྩོལ་བའི་མཐུ་སྟོབས་དང་ནུས་པས། །
སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་གཞོན་ནུ་མྱུར་བ་རུ་སྟོན་མཛོད། །

tse chik la mar bö pay dung shuk kyi rang dra
ying kyi gyal dang sem pa lha tsok kyi sen te
tün gyur jin lap tsöl bay tu top dang nü pe
trül pay da shal shön nu nyur wa ru tön dzö

O Victorious Ones and bodhisattvas
And hosts of deities in the expanse,
Hear the natural sound of our anguish
That calls the guru with one-pointed fervor,
And through the strength and force and capacity
Of granting us your assistance and your blessings,
Show us the young moon face of a nirmanakaya soon!

ཆོས་ཉིད་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ཐ་ཚིག །
སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ནི་བཙན་པོ། །
བདག་སོགས་དམ་གཙང་རྣམ་དག་ལྷག་བསམ་གྱི་སྨོན་ཚིག །
མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རང་ཤར་དུ་མཛོད་ཅིག །

chö nyi kün la khyap pay gyur me kyi ta tsik
se che gyal wa gya tsoy tuk kye ni tsen po
dak sok dam tsang nam dak lhak sam gyi mön tsik
mi da dor jey dam tsik rang shar du dzö chik

By the immutable commitment
That permeates entirely the dharma nature,
The steadfast bodhichitta resolve
Of the Victors and their offspring,
And these words of prayer that we and others
Offer with clean samaya and pure intentions,
Make your inviolable vajra samaya spontaneously appear.

ཅེས་དམ་པའི་ཚུལ་དགུའི་བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་ཕྲིན་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རེ་ཞིག་ཞི་བར་གཟིམས་པའི་ཚུལ་སྟོན་སྐབས། ངོས་རང་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐབས། གཞིས་བྱེས་ཁྲ་འགུ་དགོན་གྱི་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐུལ་མ་ཡིག་ཐོག་འབྱོར་འཕྲལ། འཕགས་ཡུལ་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ནས་ཀྭན་ཏིང་ཏཱའི་སི་ཏུ་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་པདྨ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པར་འབོད་པས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ཉིན་སྨོན་པར་མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོས་བྱིན་རླབས་སྩོལ་ཅིག །ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོས་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས་ཤིག སརྦ་མངྒ་ལཾ། །

When the Lord of Refuge Khenchen Thrangu Rinpoche, who embodied the nine ways of noble beings and had amazing resolve and activity for the Buddhist teachings in general and the Kagyu in particular, displayed the manner of resting in peace for a time and I myself was praying that his reincarnation would return swiftly, I received a request for such a prayer from the representatives of the Thrangu Monasteries inside and outside of Tibet and wrote this immediately. 

By the Buddhist monk named Pema Dönyö Drubpa, the Kenting Tai Situpa, June 8, 2023. 

May the ocean of the three jewels and three roots grant their blessings! May the ocean of dharma protectors and the samaya-bound accomplish activity! sarva mangalaṃ

Translated by David Karma Choephel

Related Articles