A Prayer by H.H. Sakya Trichen for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༄༅། །མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
The Beautiful Melody that Fulfills Wishes: A Prayer for Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文]

དགྱེས་མཛད་རྡོ་རྗེ་མར་པ་མི་ལའི་ཞབས། །
དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ལ། །
བཟོད་མེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །
ཐུགས་རྗེའི་གཟིགས་པས་དུས་འདིར་ལྷག་ཏུ་དགོངས། །

gye dze dor je mar pa mi lay shap
dak po lha je dü sum khyen pa la
sö me dung shuk drak pö söl dep na
tuk jey sik pe dü dir lhak tu gong 

Hevajra, Marpa, Mila, Physician from Dakpo,
And Dusum Khyenpa, if we pray to you
In a fervent and unbearable lament,
You’ll view us with compassion. Think of us especially at this time!

རྒྱལ་ཀུན་འཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་ཀརྨ་པའི། །
བཤད་སྒྲུབ་གངས་རིར་བློ་གྲོས་རྩལ་རྫོགས་ཤིང་། །
དྲི་མེད་བཀའ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་སྒྲོགས་པ་ལ། །
འཇིགས་མེད་སྨྲ་བའི་སེངྒེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyal kün trin le chik dü karma pay
she drup gang rir lo drö tsal dzok shing
dri me ka gyü ring luk drok pa la
jik me ma way sengager söl wa dep 

On the snow mountain of teaching and practice, he perfected the strength
Of the intelligence of the Karmapa, embodiment of all victors’ activity.
I supplicate the Lion of Speech, who had no fear
About proclaiming the stainless long tradition of the Kagyu.

ཚུལ་གནས་ཁྲིམས་ཀྱི་མཐོ་རིས་དགའ་ཚལ་དུ། །
བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཔག་བསམ་རྒྱས་པའི་རྩེར། །
གསང་རྒྱུད་ཕྱག་ཆེན་འབྲས་བུས་ཡོངས་སྤུད་པ། །
སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsül ne trim kyi to ri ga tsal du
jang chup sem kyi pak sam gye pay tser
sang gyü chak chen dre bü yong pü pa
sum den dor je dzin par söl wa dep 

In the higher realm’s garden of discipline,
Sitting atop the spreading heaven tree of bodhichitta,
You are adorned with the fruits of the secret mantra mahamudra.
I supplicate you, vajra holder with the three vows. 

དམ་པའི་དོན་ལ་སྐྱེ་འགག་མི་མངའ་ཡང་། །
ཚུར་མཐོང་བློ་ངོར་ཞི་བར་ཐིམ་པ་ན། །
རྒྱལ་བསྟན་ཉམས་དང་རྗེས་འཇུག་སློབ་ཚོགས་ཀུན། །
བཟོད་དཀའི་གདུང་བས་འབོད་ལ་བརྩེ་བས་དགོངས། །

dam pay dön la kye gak mi nga yang
tsur tong lo ngor shi war tim pa na
gyal ten nyam dang je juk lop tsok kün
sö kay dung we bö la tse we gong 

Though ultimately, you have no arising or ceasing,
In our myopic perception, when you passed into peace,
Buddhism waned, and all your disciples and followers
Cry to you in anguish. Think of us with love!

དེ་ཕྱིར་ཐུགས་བསྐྱེད་གཡར་དམ་བཙན་པོ་དང་། །
འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེའི་རྩལ་ཤུགས་བཅས། །
མཁྱེན་དང་མཐུ་སྟོབས་མངའ་བའི་རྣམ་ཐར་གྱིས། །
སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་དུས་སྟོན་སླར་ཡང་ཚུགས། །

de chir tuk kye yar dam tsen po dang
khor sum mik me nying jey tsal shuk che
khyen dang tu top nga way nam tar gyi
drup gyü nying poy dü tön lar yang tsuk 

Therefore, through your firm commitment of bodhichitta,
The strength of nonreferential compassion, free of the three spheres,
And your example of having wisdom and power,
Once again host a feast of the essence of the Practice Lineage.

མྱུར་ལམ་མཐར་ཐུག་སྙན་བརྒྱུད་སྒྲོན་མ་ཆེས། །
འགྲོ་ཀུན་ཐར་པའི་སྣང་ཆེན་ལ་སྦྱར་ནས། །
འབྲེལ་ཚད་སྐུ་གསུམ་གྲོང་དུ་འཁྲིད་མཛད་པའི། །
འཁྲུལ་བྲལ་ཡང་སྲིད་མྱུར་དུ་འབྱོན་པར་མཛོད། །

nyur lam tar tuk nyen gyü drön ma che
dro kün tar pay nang chen la jar ne
drel tse ku sum drong du tri dze pay
trül dral yang si nyur du jön par dzö 

With the torch of the whispered lineage of the ultimate swift path,
Bring all beings to the great light of liberation,
And make an unmistaken reincarnation swiftly reappear
To lead all those connected to him to the city of the three kayas. 

མཆོག་གསུམ་བསླུ་བ་མེད་པ་རྣམ་གསུམ་གྱི། །
ཐུགས་རྗེའི་བསིལ་ཟེར་བདུད་རྩིའི་འོད་སྣང་གིས། །
སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཚ་གདུང་ཀུན་ཞི་ནས། །
ས་གསུམ་མ་ལུས་ཕན་བདེས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །

chok sum lu wa me pa nam sum gyi
tuk jey sil ser dü tsi ö nang gi
si dang shi way tsa dung kün shi ne
sa sum ma lü pen de khyap gyur chik 

By the moonlight of the nectar of the cool rays of compassion
Of the three jewels and the three undeceiving ones,
May all the torments of the heat of existence and peace be quelled,
And all three levels be filled entirely with benefit and happiness. 

 ཅེས་པ་འདི་ཡང་ྋསྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་བློ་གྲོས་རིང་ལུགས་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་ཐུགས་གཞོལ་བའི་ཚུལ་སྟོན་སྐབས། གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲ་འགུ་དགོན་པའི་འདུས་སྤྱི་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་མ་གནང་བ་བཞིན། ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགས་སྦྱར་བ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་རྩ་གསུམ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 

When the Lord of Refuge and great teacher Khenchen Thrangu Rinpoche Karma Lodrö Ringluk Maway Senge passed away, the monastic community of the Thrangu monasteries inside and outside of Tibet requested this prayer, and I, the Sakya Trichen, Ngawang Kunga of Drolma Podrang, have written this. 

Three roots, gurus, buddhas, and bodhisattvas, grant your blessings that it may be accomplished just so!

Related Articles