A Prayer by Drupgyupa for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༈ ཡོངས་འཛིན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས།

A Prayer for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文简体中文]

ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །
རྟེན་འབྲེལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རོལ་པ་ཡིས། །
གསང་གསུམ་ཕྲིན་ལས་བཀོད་པ་ལྷུན་རྫོགས་པའི། །
རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chö ying nyam pa dak pay ye she ku
ten drel gyu trül dra way röl pa yi
sang sum trin le kö pa lhün dzok pay
je tsün la ma chok la söl wa dep

I supplicate the venerable supreme gurus,
Who through the wisdom kaya of the pure, even dharma expanse—
The play of interdependence, the net of illusion—
Perfected effortlessly the activity of the three secrets.

ལས་སྨོན་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་དཔུང་ཤུགས་ཀྱིས། །
གནས་དུས་གདུལ་བྱའི་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་ལ། །
ཆོས་དང་སྟོན་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོ་ཡིས། །
འཁོར་འདས་ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

le mön tu top dor jey pung shuk kyi
ne dü dül jay ten drel tsok pa la
chö dang tön pay gyu trül röl mo yi
khor de pün tsok nga den trin le dzö

When the interdependence of time, place, and disciples
Assembles through the power of karma and aspirations and the vajra forces,
Please perform the activity of the five excellences of samsara and nirvana
Through the illusory music of dharma and teaching. 

རྟེན་འབྲེལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་དབང་བསྒྱུར་ཏེ། །
ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གནད་གཅིག་ཀློང་། །
དོན་བརྒྱུད་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་ལས། །
བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མགོན་དུ་བཞེངས་གྱུར་ཅིག །

ten drel chak gya chen por wang gyur te
chi nang shen sum kyil khor ne chik long
dön gyü ye she drup pay jin lap le
ka gyü ten pay gön du sheng gyur chik

May you master interdependence as mahamudra,
And may you arise, through the blessings accomplishing
The wisdom of the ultimate lineage in the expanse
Of the single point of the outer, inner, and secret mandalas,
As the protector of the Kagyu teachings. 

ཅེས་མཁྱེན་དཔྱོད་དང་མཛད་ཕྲིན་གྱི་སྒོ་ཀུན་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་དུ་གྱུར་པ་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་སུ། རྗེ་བཙུན་གང་གི་ལས་སྨོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པ་ཁྲ་འགུ་སྡེ་དགོན་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་མོས་པ་ལྟར། སྒྲུབ་བརྒྱུད་པས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་པས། དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་དོན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོས་མཛད་དུ་གསོལ། དགེ་ལེགས་འཕེལ།

In all respects, including his knowledge, critical faculties, and activity, Khenchen Thrangu Rinpoche was a spiritual friend to all and the life force of the Kagyu teachings. This prayer for his swift return was written at the request of the community of Thrangu Monastery, whose members are through karma and aspirations his particular students, by Drupgyupa as a single-minded prayer on the 25th day of Saga Dawa. I ask the the ocean of mandalas of gurus of the essential ultimate lineage to provide assistance for it to be so. May auspiciousness increase!

Translated by David Karma Choephel

Related Articles