Search

A Prayer by Dzötse Jedrung Karma Palden Gyurme Lungtok Tenpey Gyaltsen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༄༅། །མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་དད་འདུན་གྱི་གདུང་དབྱངས།
A Prayer of Swift Rebirth: A Sorrowful Refrain of Devotion

[Download pdf file English | 繁體中文简体中文]

སྟོང་གསལ་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ། །
ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ལོངས་སྐུ་ཧེ་རུ་ཀ། །
སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དངོས་ཏཻ་ལོ་ནཱ་རོ་སྟེ། །
གཅིག་འདུས་མར་མི་དྭགས་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །
tong sal chö ku dor je chang chen po
yen lak dün den long ku he ru ka
trül pay ku ngö tai lo nā ro te
chik dü mar mi dak sum la chak tsal
I prostrate to Marpa, Mila, and Gampopa, who embody
The clear and empty dharmakaya, great Vajradhara,
The sambhogakaya heruka with the seven attributes,
And the nirmanakayas Tilopa and Naropa.

དྭགས་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་སྐར་ཚོགས་རྣམ་བཀྲའི་དབུས། །
ཡོངས་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བློ་གྲོས་ཅན། །
དྭགས་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མཆོག། །
གདུང་བས་འབོད་འདིར་ཐུགས་རྗེས་ཉེ་བར་དགོངས། །
dak gyü ten dzin kar tsok nam tray wü
yong dzin ge way she nyen lo drö chen
dak gyü ring luk ma way seng ge chok
dung we bö dir tuk je nye war gong
In the center of the galaxy of holders of the Dakpo Kagyu teachings,
The intelligent spiritual teacher,
Glorious Lion of Speech of the Kagyu tradition,
Listen compassionately to our anguished lament.

སྤྲོས་པའི་རྡུལ་བྲལ་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་ཀློང་། །
དོན་ལྡན་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་སྣང་བ་བསྡུས། །
བདག་ཅག་མྱ་ངན་མུན་པའི་ཀློང་ཆེན་པོར། །
ལྷག་པའི་ཚུལ་འདིར་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །
trö pay dül dral chö nyi sap moy long
dön den suk kyi ku yi nang wa dü
dak chak nya ngen mün pay long chen por
lhak pay tsül dir tuk jey chen gyi sik
You have withdrawn your meaningful form body
Into the profound expanse of dharmadhatu, free from elaborations.
Beings such as ourselves are enveloped in the great expanse of dark despair;
Look upon us compassionately during this dire state.

སེམས་དཔའ་ཆེ་རྣམས་འཁོར་བ་མ་སྟོང་བར། །
དེ་སྲིད་བསྟན་འགྲོར་ཕན་པའི་དོན་ཆེན་རྣམས། །
མི་འདོར་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟབ་མོའི་མཐུ་ལྡན་པས། །
སྙིང་བརྩེ་ཆེར་བསྐྱེད་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་བྱོན་གསོལ། །
sem pa che nam khor wa ma tong bar
de si ten dror pen pay dön chen nam
mi dor tuk kye sap moy tu den pe
nying tse cher kye chok trül nyur jön söl
Until samsara has been emptied, great bodhisattvas
Will not abandon the great activities of benefitting the teachings and beings.
Through the might of such profound aspiration,
Arouse great compassion and return soon as a nirmanakaya.

མི་གནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །
རྟེན་འབྲེལ་གནད་ལ་དབང་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི། །
བསྟན་འཛིན་དམ་པ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མཆོག །
སྐྱེས་མཆོག་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མྱུར་བྱོན་གསོལ། །
mi ne chak gya chen poy kha ying su
ten drel ne la wang top ka gyü pay
ten dzin dam pa ma way seng ge chok
kye chok ge way she nyen nyur jön söl
In the non-abiding expanse of Mahamudra,
Glorious Lion of Speech, holder of the Kagyu teachings,
You who have control over the essence of interdependence,
Great spiritual teacher, please swiftly return.

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ཤིང་། །
བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་འོད་སྣང་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ། །
བསྟན་ལ་མཛད་པ་དཀར་བའི་མཁས་པའི་དབང་། །
སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་མྱུར་བྱོན་གསོལ། །
tö sam gom pay yön ten rap dzok shing
she drup trin le ö nang chok kün khyap
ten la dze pa kar way khe pay wang
nyik dü ten droy gön du nyur jön söl
You who have perfected the qualities of listening, contemplation, and meditation,
Whose light of the qualities of teaching and practice pervades all directions,
A stainless scholar who acts for the teachings,
Protect the teachings and beings during this degenerate age, please swiftly return.

གྲུབ་མཆོག་མར་མི་དྭགས་གསུམ་བླ་མའི་ཚོགས། །
གསང་བདེ་དགྱེས་གསུམ་ལ་སོགས་ཡི་དམ་ཚོགས། །
ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མས་གཙོར་བྱས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །
རྩ་གསུམ་བདེན་མཐུས་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་བྱོན་གསོལ། །
drup chok mar mi dak sum la may tsok
sang de gye sum la sok yi dam tsok
lhen chik kye me tsor je khandroy tsok
tsa sum den tü chok trül nyur jön söl
Marpa, Mila, Gampopa, and the host of gurus of great siddhas,
Guhyasamaja, Chakrasamvara, Hevajra, and the host of yidams,
The coemergent mother, foremost among the host of dakinis—
Through the power of truth of these three roots, please swiftly return.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟབ་མོ་དང་། །
རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་མཐུ་དང་། །
བདག་སོགས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །
ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག། །
pal den la may tuk kye sap mo dang
tsa sum lha tsok nam kyi jin tu dang
dak sok söl wa tap pay tu top kyi
ji tar mön pa shin du drup par shok
Through the profound aspiration of the glorious guru,
By the blessings and power of the three roots and deities,
Through the power and strength of our supplications,
May our aspirations be wholly fulfilled.

ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཞི་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ། ཀཾ་ཚང་པའི་ཆོས་སྡེ་ཁྲ་འགུ་དགོན་གྱི་འདུས་སྡེ་སྤྱི་དང་བླ་བྲང་ཁག་ཡོངས་ནས་བསྐུལ་མ་ལྟར། ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་མྱུར་འབྱོན་ཡོང་ཕྱིར་དུ། མཛོད་རྩེ་རྗེ་དྲུང་ཀརྨ་དཔལ་ལྡན་འགྱུར་མེད་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཡིད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གདུང་བས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། ། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༣ ཟླ་༦ ཚེས་༨ ཉིན།
Kyabje Yongdzin Khenchen Thrangu Rinpoche, the spiritual teacher peerless in his kindness towards the teachings of scripture and realization, displayed the activity of dissolving his form body into the expanse of quietude. At the request of the sanghas and labrangs of the Karma Kamtsang Thrangu monasteries for the swift return of an unmistakable reincarnation, Dzötse Jedrung Karma Palden Gyurme Lungtok Tenpey Gyaltsen wrote this prayer single-mindedly in anguish. June 6, 2023

Related Articles