Search

A Prayer by Kyabje Samdhong Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༈ མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

A Lament of Faith: A Prayer for Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文简体中文]

༄༅། །ཨཱོཾ་སྭསྟི། ༡། རབ་འབྱམས་སྐྱབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཇི་སྙེད་པ།།
མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་གར།།
རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ།།
གདུང་བས་འབོད་དོ་བརྩེ་བས་རྗེས་གཟུང་མཛོད།།

oṃ svasti rap jam kyap kyi pung po ji nye pa
tsen pey kyil khor chik tu dü pay gar
rik kün khyap dak tsa way la ma la
dung we bö do tse we je sung dzö

oṃ svasti
Root guru, pervasive lord of all families—
The dance unifying the mandala of the marks and signs
Of all the infinite hosts of refuges there may be—
I call out to you with sorrow. Care for me lovingly! 

༢། ཀརྨ་སྲིད་གསུམ་ཡོངས་ཁྱབ་སྤྲོ་བསྡུའི་མགོན།།
བློ་གྲོས་མཐར་ཕྱིན་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཡི།།
རིང་ལུགས་དྲི་མེད་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐར་སྤེལ་བའི།།
སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།།

karma si sum yong khyap tro duy gön
lo drö tar chin dü sum gyal wa yi
ring luk dri me chok kyi tar pel way
ma way seng ge chen por söl wa dep

Protector who penetrates all three worlds completely,
Great Lion of Speech with consummate intelligence,
Who spreads the long and stainless tradition of all buddhas of the three times
To the ends of all directions, I supplicate you.

༣། ཆེར་སྙིགས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པའི་སྨག་རུམ་གྱིས།།
སྐྱེ་རྒུའི་བླང་དོར་སྣང་བ་འཕྲོག་སྐབས་འདིར།།
ཡང་དག་ལམ་སྟོན་འགྲོ་བའི་མིག་གཅིག་པུ།།
མགོན་ཁྱོད་ཞི་བར་གཟིམས་པ་ཇི་ལྟར་འོས།།

cher nyik dü kyi gü pay mak rum gyi
kye guy lang dor nang wa trok kap dir
yang dak lam tön dro way mik chik pu
gön khyö shi war sim pa ji tar ö

In our extremely degenerate age, the pitch darkness of decadence
Has stolen from all beings the light of moral choice.
In such a time, how is it right for you, Protector, the sole eye
Of the right path for the teachings and beings, to sleep in peace?

༤། འོན་ཀྱང་གང་ཐུགས་གཏིང་བྲལ་བྱམས་བརྩེའི་ཀློང།།
རྗེས་ཆགས་རྟ་བདུན་འགོག་པ་མེད་པའི་འགྲོས།།
ཡང་སྤྲུལ་སྣང་བྱེད་ཉི་མ་གསར་པའི་འཛུམ།།
མྱུར་དུ་དྲངས་པའི་གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས།།

ön kyang gang tuk ting dral jam tsey long
je chak ta dün gok pa me pay drö
yang trül nang je nyi ma sar pay dzum
nyur du drang pay söl wa nying ne dep

And so I pray from my heart that in the expanse
Of your mind’s bottomless love, the seven horses
Of your care and compassion, unstoppable in their progress,
Swiftly pull up the sun that gives us light—your nirmanakaya’s smile. 

༥། མཁའ་ཁྱབ་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་ལས་སྨོན་གྱིས།།
རིང་ནས་འབྲེལ་བའི་གདུལ་བྱ་བདག་ཅག་རྣམས།།
བྱམས་བརྩེའི་གཟིགས་པས་ནམ་ཡང་མི་འདོར་བར།།
འཁྲུལ་བྲལ་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པར་གསོལ།།

kha khyap kye dro chi dang le mön gyi
ring ne drel way dül ja dak chak nam
jam tsey sik pe nam yang mi dor war
trül dral chok trül nyur du jön par söl

With love and compassion, you look on all beings throughout space
And on us disciples who, through karma and aspirations, have had
A long connection with you, so do not neglect us!
Instead, return as an unmistaken nirmanakaya soon.

༦། དྲི་བྲལ་རྣམ་དག་ཁྲིམས་ཀྱི་ས་གཞི་ལ།།
རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་ས་བོན་ཡོངས་སྨིན་ཏེ།།
གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ལོ་འབྲས་གཡུར་ཟ་བའི།།
མཆོག་སྤྲུལ་དཔག་བསམ་ལྗོན་བཟང་མྱུར་བྱོན་ཤོག།།

dri dral nam dak trim kyi sa shi la
me jung tuk kye sa bön yong min te
sen sam gom pay lo dre yur sa way
chok trül pak sam jön sang nyur jön shok

On the ground of stainless, pure discipline,
May the seeds of your marvelous bodhichitta ripen,
And may the fine wish-fulfilling tree, bowing with the fruit
Of listening, contemplation, and meditation, swiftly return as a nirmanakaya.

༧། མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་ཤས་ཡོངས་གང་ཞིང་།།
བརྩེ་བའི་འོད་སྣང་འགོག་པ་མེད་པར་སྤྲོ།།
སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་ཀུ་མུད་འབྱེད་ནུས་པའི།།
མཆོག་སྤྲུལ་བསིལ་ཟེར་དབང་པོ་མྱུར་བྱོན་ཤོག།།

khyen pay kyil khor cha she yong gang shing
tse way ö nang gok pa me par tro
kal den dül jay ku mü je nü pay
chok trül sil ser wang po nyur jön shok

The lunar orb of your wisdom, completely full,
Shines the light of love unceasingly.
May a nirmanakaya, the lord of its cool rays
That make the lilies of fortunate beings bloom, return to us soon.

༨། རབ་འབྱམས་གཞུང་ལུགས་དགོངས་དོན་ལྷུག་པར་འགྲེལ།།
ཡང་དག་རིགས་པས་ལོག་རྟོག་བརྩད་ནས་འབྱིན།།
ངག་རིག་དཔལ་ཡོན་མཚོ་བྱུང་རྗེས་རྩེན་པའི།།
མཆོག་སྤྲུལ་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་མྱུར་བྱོན་ཤོག།།

rap jam shung luk gong dön lhuk par drel
yang dak rik pe lok tok tse ne jin
ngak rik pal yön tso jung je tsen pay
chok trül ma way wang chuk nyur jön shok

Come back again soon as a nirmanakaya, the lord of speech,
Performing as Sarasvati with fine qualities of speech and awareness,
Who freely comments on the thought of infinite scriptures
And uproots wrong thought with proper logic.

༩། བཅས་རང་ཉེས་པས་མ་གོས་རིན་ཆེན་གྱི།།
བུམ་བཟང་བསམ་གཏན་བདུད་རྩིས་ལེགས་གཏམས་པ།།
རྣམ་འབྱེད་ཤེས་རབ་མཆོག་གི་དར་དཔྱངས་མཛེས།།
མཆོག་སྤྲུལ་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་མྱུར་བྱོན་ཤོག།།

che rang nye pe ma gö rin chen gyi
bum sang sam ten dü tsi lek tam pa
nam je she rap chok gi dar chang dze
chok trül dö joy bum sang nyur jön shok

May the fine wish-fulfilling vase of a nirmanakaya—
Made of jewels and untarnished by natural or disobedient faults,
Filled completely with the nectar of dhyana, and tied with ribbons
Of supreme discernment and prajna—return to us swiftly. 

༡༠། རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་འཛིན།།
ལས་སྨོན་འབྲེལ་བའི་གདུལ་བྱ་བྱམས་བརྩེས་སྐྱོང།།
གོང་མའི་རྣམ་ཐར་བདག་གིར་ཡོངས་བཟུང་བའི།།
དམ་པའི་གདུང་འཚོབ་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་བྱོན་ཤོག།།

gyal way chö tsül she dang drup pe dzin
le mön drel way dül ja jam tse kyong
gong may nam tar dak gir yong sung way
dam pay dung tsop chok trül nyur jön shok

May a nirmanakaya, an heir to the nobles, swiftly appear
Who upholds by teaching and practice the Buddha’s dharma,
Lovingly nurtures beings with whom he has ties from karma or aspirations,
And takes upon himself the examples of his predecessors.

༡༡། མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་མཐུ་དང་།།
རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་བསླུ་བ་མེད་པའི་སྟོབས།།
བདག་ཅག་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་མཐུས།།
མངོན་འདོད་རེ་འབྲས་མྱུར་དུ་སྨིན་གྱུར་ཅིག།།

chok sum gyal wa gya tsoy jin tu dang
ten ching drel jung lu wa me pay top
dak chak lhak sam nam par dak pay tü
ngön dö re dre nyur du min gyur chik

By the powerful blessings of the three jewels and ocean of victors,
The strength of unfailing interdependence,
And our own pure, good motivations,
May our wishes swiftly bear the hoped-for fruit. 

ཅེས་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཉེ་ཆར་ཆུ་ཡོས་ས་ཟླའི་ཉ་སྟོན་མཆོག་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་གཤེགས་བལྟམས་བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པའི་དུས་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་ཀྱི་ཉིན་གློ་བུར་ཞི་བར་གཤེགས་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས། །ཁྲ་འགུ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་དགོན་གྱིས་དགེ་འདུན་འདུས་སྤྱི་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ལ་བསྩལ་བའི་ཕྱག་བྲིས་དང་ལྷ་གོས་རྟེན་བཅས་ནན་སྐུལ་མཛད་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་མགོན་པོ་གང་ལ་ཡུན་རིང་ནས་དད་མོས་བཅོས་མིན་ཡོད་པའི་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། ཤཱཀྱའི་བཙུན་གཟུགས་ཟམ་གདོང་པ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་རྩེ་གཅིག་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་བྲེལ་སྟབས་སུ་ཤར་མར་སྨོན་པའོ།།     །།

Recently, on the full moon of Saga Dawa, the anniversary of our great Teacher, the fourth guide, taking birth, achieving enlightenment, and passing into nirvana, the master of learning and practice and Lord of Refuge Khenchen Thrangu Rinpoche suddenly passed away into peace. On this sad occasion, the monastic community of Thrangu Tashi Choling sent, along with a piece of Rinpoche’s robes, a letter with an earnest request. For a long time, I myself have also had genuine faith and devotion for this great being and thus, with great sorrow, spontaneously wrote this “Lament of Faith: A Prayer for Swift Return.” 

The Buddhist monk H.E. Samdhong Rinpoche Lobsang Tenzin

Translated by David Karma Choephel 

Related Articles