A Prayer by Dulmo Choje for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

Thrangu-Rinpoche-with-Dulmo-Choje

[Download pdf file English | 繁體中文简体中文]

༄༅། །གུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་ཡེ།

སྟོང་ཆེན་དབྱིངས་ལ་ཆོས་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱས་བཅིངས། །
མི་འགྱུར་འོད་གསལ་མཉམ་ཉིད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །
ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང། །
དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

guru vajradhārāya
tong chen ying la chö kuy chak gye
ching
mi gyur ö sal nyam nyi lhün gyi drup
kha jor dün den sung juk dor je chang
yer me pal den la mar söl wa dep

I supplicate the glorious guru, inseparable
From unified Vajradhara, who has the sevenfold union,
Bound in the great empty expanse by the seal of dharmakaya,
Unchanging luminosity, spontaneous sameness.

གྲུབ་པའི་གཙུག་རྒྱན་ནོར་བུ་འོད་འབར་བ། །
ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་ཆེ། །
ཟླ་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀརྨ་པའི། །
ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

drup pay tsuk gyen nor bu ö bar wa
karma ka gyü ten pay nang je che
da me chö kyi gyal po karma pay
yong dzin ma way seng ge nyur jön söl

O, blazing crown jewel of the siddhas,
Great illuminator of the Karma Kagyu teachings,
And tutor to the Karmapa, the peerless King of Dharma:
Lion of Speech, I ask you to return soon. 

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་བློ་གྲོས་རབ་ཏུ་རྒྱས། །
ལུང་རིགས་གཡུ་རལ་འཕྱོ་བའི་གདོངས་ལྔའི་མཚན། །
རྟོགས་པའི་ལྡིང་ལྡན་ཁྲ་འགུའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །
སླར་ཡང་གདུལ་བྱའི་དོན་ལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

sam gom pay lo drö rap tu gye
lung rik yu ral cho way dong ngay tsen
tok pay ding den tra guy trül pay ku
Lar yang dül jay dön la nyur jön söl

Named for a rearing lion with a mane of scripture and logic,
You developed fully the intelligence of listening, contemplation, and meditation.
Thrangu tulku, your realization soars:
Return again swiftly for the sake of disciples.

མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་བྱེ་བའི་གཏེར། །
འཆད་རྩོད་བརྩམས་པས་བསྟན་ལ་བྱ་བ་མཛད། །
དམ་པའི་ངང་ཚུལ་དགུ་ཡི་བདག་ཉིད་ཆེའི། །
མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པར་གསོལ། །

khe tsün sang poy yön ten je way ter
che tsö tsam pe ten la ja wa dze
dam pay ngang tsül gu yi dak nyi chey
chok gi trül ku nyur du jön par söl

You are a treasure who reveals the qualities of being learned, venerable, and good
And serves the teachings through teaching, debating, and writing.
Come back swiftly as a supreme nirmanakaya
With the great nature of the nine ways of the noble beings.

འཕགས་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེ་རྣམས་ནི། །
གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་དབང་པོ་མོས་པ་བཞིན། །
སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་སྒྱུར་ལ་དབང་འབྱོར་བས། །
འགྲོ་ལ་དགོངས་ནས་མཚན་དཔེ་མྱུར་བཞད་གསོལ། །

pak chen jang chup sem pa che nam ni
dül jay kham dang wang po mö pa shin
trül pay dö gar gyur la wang jor we
dro la gong ne tsen pe nyur she söl

The great nobles and great bodhisattvas
Have mastered performing the dance of emanation
According to beings’ natures, faculties, and interests.
Please think of beings and bloom swiftly with the marks and signs. 

དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དྲག་རླུང་འཚུབས་མའི་ཁྲོད། །
བོད་འདིར་ཆོས་ཀྱི་རྒུད་པས་མནལ་བའི་ཚེ། །
ལྟོས་བཅས་ཀུན་ལ་སྨིན་གྲོལ་རྒྱུན་འབེབས་མཁན། །
མཆོག་སྤྲུལ་ཉི་མ་གཞོན་ནུ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

dü kyi po gyur drak lung tsup may trö
bö dir chö kyi gü pe nal way tse
tö che kün la min dröl gyün bep khen
chok trül nyi ma shön nu nyur jön söl

In the midst of the turbulent winds of changing times
When Tibet is put to sleep by the degeneration of dharma,
May you who release the flow of ripening and liberation
On all who are dependent, return swiftly as the young sun of a tulku.

རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པའི་བར། །
བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །
མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པ་ལ། །
བྱིན་རླབས་ནུས་པ་ད་ལྟར་སྩལ་དུ་གསོལ། །

dor je chang ne yong dzin dam pay bar
ka gyü drup top gya tsoy tsok nam kyi
chok gi trül ku nyur du jön pa la
jin lap nü pa da tar tsal du söl

Hosts of the oceans of Kagyu siddhas
From Vajradhara to the exalted Yongdzin,
Grant us the blessings and power now
For a supreme nirmanakaya to return swiftly. 

དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལ་སོགས་པའི། །
ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དྲུག་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །
མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པ་ལ། །
དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དེང་འདིར་སྩལ་དུ་གསོལ། །

pal den khor lo dom pa la sok pay
yi dam gyü de shi druk lha tsok kyi
chok gi trül ku nyur du jön pa la
ngö drup chen po deng dir tsal du söl

Hosts of yidams of the four and six classes of tantra
Including Chakrasamvara and so forth,
Grant us the great siddhi here and now
Of a supreme nirmanakaya returning swiftly. 

བེར་ནག་ཅན་དང་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་དང་། །
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་རྣམས། །
མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པ་ལ། །
གེགས་དང་བར་ཆད་མེད་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །

ber nak chen dang rang jung gyal mo dang
dam chen gya tso ka yi sung ma nam
chok gi trül ku nyur du jön pa la
gek dang bar che me pay trin le dzö

Bernakchen, Rangjung Gyalmo,
Ocean of samaya holders, and protectors of the Word,
Perform the activity of removing obstructions and obstacles
To the supreme nirmanakaya reappearing swiftly.

ཅེས་པ་འདི་ནི་དཔལ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོའི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་དམ་པ་ ༧ ཁྲ་འགུ་མཆོག་སྤྲུལ་ ༧ ཀརྨ་བློ་གྲོས་ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཉིད་རེ་ཞིག་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་ཞིང་ཁམས་གཞན་གྱི་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་ཕེབས་པ་ལ། སླར་ཡང་འཛམ་བུ་གླིང་པའི་གདུལ་བྱ་བདག་སོགས་རྣམས་ཀྱི་མགོན་དུ་ཡང་སྲིད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གང་ཤར་སྣ་ཚོགས་ཡིད་ལས་བྱུང་བའི་རོལ་མོ་རུ་དཀྲོལ་ནས། འཇམ་མགོན་བླ་མ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་ཡོན་ཏན་གནས་ལྔ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད་ཆེན་མོའི་སྨིན་གྲོལ་བགྱི་ཁུལ་གྱི་ཚེ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་མཛེས་བྱེད་ཅེས་པ་ཆུ་ཡོས་ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་ལ་འདམ་དཀར་དུལ་མོ་ཆོས་རྗེའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་འཛིན་པ་མགོན་པོ་ལྷ་སྲུང་དུ་འབོད་པས་ཐོལ་བྱུང་གང་ཤར་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདིས་ཀྱང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པ་ལ་གེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།

When the Thrangu Tulku Karma Lodrö Lungrik Maway Senge, tutor to the Seventeenth Gyalwang Karmapa, passed away for a time into the dharma expanse and went to other realms to benefit beings there, this prayer for him to swiftly return once again to this world as a nirmanakaya to be a protector of us and other beings is whatever came to me, like music playing from my mind. 

This supplication of whatever came spontaneously to mind was written by Gonpo Lhasung, the bearer of the crown of Damkar Dulmo Choje, on the 23rd day of Saga Dawa in the Water Hare Year of the 17th cycle while giving empowerments and transmissions of the Treasury of Extensive Teachings at Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye’s retreat place Dzongshö Deshek Düpay Palace, which combines the five qualities in one site. May this prayer be the cause of the glorious guru’s reincarnation coming swiftly, unmistakenly, and spontaneously without any obstacles. mangalaṃ

Related Articles