Search

A Prayer by Gaden Tripa Lobsang Tenzin for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༄༅། །མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་དངུལ་གྱི་ཨ་ལོང་།
A Prayer for Swift Rebirth: The Silver Ring of Three Types of Faith

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文]

༄༅། །རྟེན་འབྱུང་ཟབ་མོའི་གཤིས་ཀྱི་བདེན་མཐུ་དང་། །
བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཏེ། །
ཡི་དམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །
ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་དུ་གསོལ། །

ten jung sap moy shi kyi den tu dang
lu me chok sum tuk jey jin lap te
yi dam chö sung gya tsoy trin le kyi
ji tar mön pay dö dön drup du söl

Through the power of the truth of the nature of profound interdependence,
The compassionate blessings of the infallible three jewels,
And the activities of the ocean of yidams and dharma protectors,
May our aspirations be wholly fulfilled. 

ལུང་རྟོགས་༸རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་ལ་མངའ་བརྙེས་ཤིང་། །
ཉམ་ཐག་འགྲོ་བ་སྐྱོང་ལ་ཆེས་དཔའ་བ། །
མ་ལྟར་བརྩེ་བས་བདག་ཅག་སྐྱོང་མཁས་པའི། །
དྲིན་ཅན་བླ་མ་དྲན་པའི་གདུང་དབྱངས་འབོད། །

lung tok gyal ten dzin la nga nye shing
nyam tak dro wa kyong la che pa wa
ma tar tse we dak chak kyong khe pay
drin chen la ma dren pay dung yang bö

He who has attained mastery of the teachings of scripture and realization,
Great courageous protector of degenerate beings,
Skilled in safeguarding us like a loving mother,
Remembering the kind guru, I lament with longing. 

བྱམས་བརྩེའི་འཛུམ་ཞལ་ཀུ་མུད་རྟག་ཏུ་བཞད། །
ཟབ་གསལ་གསུང་གི་བདུད་རྩི་རྒྱུན་ཏུ་འབེབས། །
བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་འཕྲིན་ལས་སྐྱོང་བཞིན་དུ། །
གཟུགས་སྐུའི་པདྨོ་ཟུམ་འདི་ཡིད་རབ་སྐྱོ། །

jam tsey dzum shal ku mü tak tu she
sap sal sung gi dü tsi gyün tu bep
sam mi khyap pay trin le kyong shin du
suk kuy pemao sum di yi rap kyo

Your loving smile blossoms perpetually like the kumudini lotus,
And your profound and clear nectar of speech constantly flows.
The lotus of your form body closing while
Carrying out unfathomable activities brings great sorrow.

འོན་ཏང་ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ནམ་མཁའ་ལྟར། །
མི་ཟད་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །
སྤྲུལ་སྐུ་ཟླ་གཞོན་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག །
མྱུར་དུ་འབྱོན་ཏེ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་སྐྱོངས། །

ön tang chö kuy yön ten nam kha tar
mi se gyün mi che pay trin le kyi
trül ku da shön ta na duk pa shik
nyur du jön te gong may nam tar kyong

Nevertheless, the qualities of the dharmakaya are vast like the sky,
With activities that are inexhaustible and unceasing.
The young and moon-like nirmanakaya who is pleasing to the eyes,
Please swiftly return and guard your past incarnation’s example.

སྙིགས་ལྔའི་ཉམ་ཐག་འགྲོ་ལ་རྗེས་གཟིགས་ཤིང་། །
བདག་ཅག་བླ་མ་དྲན་པའི་གདུང་འབོད་འདིར། །
ཐུགས་རྗེ་གསེར་གྱི་ལྕགས་ཀྱུས་ཉེར་བཟུང་ནས། །
ཡང་སྲིད་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

nyik ngay nyam tak dro la je sik shing
dak chak la ma dren pay dung bö dir
tuk je ser gyi chak kyü nyer sung ne
yang si shön nuy ga tön nyur jön söl

As we lament with longing while remembering our guru,
Look compassionately on suffering beings in this degenerate age.
Please catch us with your golden hook of compassion,
And return swiftly as the feast of a nirmanakaya.

ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་ཁྲ་འགུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་གྱི་འདུས་སྤྱི་ནས་རྟེན་བཅས་སྐུལ་མ་བྱུང་བཞིན། ཉེ་ཆར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་མཚུངས་མེད་སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨྲོས་ན་རྗེ་བཙུན་ཀརྨ་བློ་གྲོས་རིང་ལུགས་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ། སླར་ཡང་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་དུ་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་མྱུར་དུ་བྱོན་ནས་རྗེ་གོང་མའི་རྨད་བྱུང་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཇི་བཞིན་བདག་གིར་སྐྱོང་བཞེས་ཐུབ་པའི་སླད། དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ ༡༠༤ བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་པས་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་བཅས་བྲིས་ཏེ་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༥༠ ས་ཟླའི་ཚེས་ ༢༧། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༡༥ དགེ་བར།

The incomparable protector and teacher who illuminates the Buddha’s and the Kagyu teachings—Kyabje Yongzin Thrangu Rinpoche Karma Lodro Ringluk Mawe Senge Pal Sangpo—passed into parinirvana recently having perfected his profound intentions. In order to protect the teachings and beings once again, and for his unmistaken incarnation to swiftly return and uphold his marvelous example, the 104th Gaden Tripa Lobsang Tenzin made vast supplications and aspirations to the three jewels and Jinasagara with fervent anguish and wrote this on the request of the community of Thrangu Tashi Choling Monastery, on the Tibetan year of 2150 on the 27th of Saga Dawa. June 15, 2023

 

Related Articles