Search

A Prayer by Sharpa Choeje Lobsang Dorjee for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༄༅། །མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག །

A Prayer for the Swift Return of Khenchen Thrangu Rinpoche

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文]

ཟབ་མོ་རྟེན་འབྲེལ་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །
རྒྱ་ཆེའི་མཁྱེན་པ་སྐུ་ཡི་རྣམ་རོལ་དུ། །
ཡོངས་སུ་ཤར་བའི་གཟུགས་སྐུའི་གོ་འཕང་སྟེ། །
མངོན་བྱས་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

sap mo ten drel chö nyi ye she ku
gya chey khyen pa ku yi nam röl du
yong su shar way suk kuy go pang te
ngön je nal jor chen por söl wa dep

I supplicate the great yogi who manifested the state
Of the wisdom kaya of the dharma nature—
Profound interdependence—appearing as a form kaya,
Arising as the play of a body of vast knowledge.

རྒྱལ་བསྟན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གྱིས་འཛིན་པ་ཁྱོད། །
མཁྱེན་རབ་འོད་གསལ་དབྱིངས་ལ་མ་རོལ་བར། །
མཐའ་བཞི་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཉིད་ཞིང་ཁམས་ནས། །
སྤྲུལ་པའི་ཟླ་བཞོན་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛོད། །

gyal ten che tsö tsom gyi dzin pa khyö
khyen rap ö sal ying la ma röl war
ta shi trö dral chö nyi shing kham ne
trül pay da shön nyur du char war dzö

You who uphold the Buddha’s teachings by teaching, debate, and writing,
Instead of disporting in the luminous expanse of prajna,
Make the young moon of a nirmanakaya swiftly rise again
From the dharma nature realm free of elaborations of the four extremes. 

རྨད་བྱུང་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་དང་། །
རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་། །
རྣམ་དག་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །
སྨོན་པའི་དོན་དེ་བདེ་བླག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

me jung se che gyal way jin lap dang
ten drel lu wa me pay den pa dang
nam dak chö kyong sung may trin le kyi
mön pay dön de de lak drup gyur chik

By the wondrous blessings of the victors and their offspring,
The truth of unfailing interdependence,
And the pure activity of dharma protectors,
May our prayers be easily fulfilled. 

ཅེས་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་རྗེ་བཙུན་ཀརྨ་བློ་གྲོས་རིང་ལུགས་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མཆོག་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ས་ག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་རེ་ཞིག་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་པ་ལགས་ན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཟག་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ་སླར་ཡང་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙེད་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་ཤར་པ་ཆོས་རྗེའི་མིང་འཛིན་པ་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ནས་དཔལ་ཁྲ་འགུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་འདུས་སྤྱི་ནས་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་བདག་གིར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཐུབ་པའི་མཁྱེན་རབ་དང་མཐུ་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་མྱུར་དུ་འབྱོན་པའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་ཅིག་དགོས་པར་བསྐུལ་བའི་ངོར་སྦྱར་བ་དགེའོ། །ཕྱི་ལོ་༢༠༢༣ ཟླ་༦ ཚེས་༡༢ ཉིན།

The Lord of Refuge Khenchen Thrangu Rinpoche, the venerable Karma Lodrö Ringluk Maway Senge, has displayed the manner of passing into the dharma expanse for a time. On the request of the community of Thrangu Tashi Choling Monastery for an excellent reincarnation with the intelligence and capacity to take on the example of their predecessor, this was written by Lobsang Dorjee, who holds the title of Sharpa Choeje, with the wish and prayer that Rinpoche’s reincarnation be found without mistake to fulfill completely his undefiled attentions and be a protector of the teachings and beings. May it be virtuous!

June 12, 2023
Translated by David Karma Choephel 

Related Articles