A Prayer by H.H. Gyalwang Drukpa for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༄༅། །མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆངཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་འཕྲུལ་གྱི་འོད་སྣང་།

Miraculous Splendor: A Prayer for the Swift Return of Khenchen Thrangu Rinpoche

[Download pdf file English | 繁體中文简体中文]

ཀུན་ཁྱབ་གདོད་མའི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །
ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་རས་ཀུན་ལ་གཟིགས་མཛད་པའི། །
སྐྱབས་གནས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་གྱིས། །
སྨྲེ་ངག་གདུང་བའི་དབྱངས་འདིར་ཡུད་ཙམ་དགོངས། །

kün khyap dö may ying le ma yö kyang
tuk jey chen re kün la sik dze pay
kyap ne la ma kön chok tsa sum gyi
me ngak dung way yang dir yü tsam gong

Not moving from the all-pervading, primordial expanse
While seeing everyone with your eyes of compassion,
Our refuge, lama, the Three Jewels and Three Roots,
Please listen a while to our anguished lament. 

ཡོངས་འཛིན་ཀརྨ་ཆུ་གཏེར་རླབས་ཕྲེང་གཡོ། །
བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་བསླབ་གསུམ་ནོར་བུའི་མཛོད། །
རིང་ལུགས་འཛིན་ཅིང་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ཁྱོད། །
བདག་སོགས་སློབ་བུའི་མགོན་དུ་མི་འབྲལ་བཞུགས། །

yong dzin karma chu ter lap treng yo
lo drö chen po lap sum nor buy dzö
ring luk dzin ching ma way sengage khyö
dak sok lop buy gön du mi dral shuk

Master tutor named Karma, your activities move like waves across a vast ocean.
Your intelligence is a treasury filled with jewels of the three trainings.
Holding the ancient traditions, you are a lion of speech.
As our protector, please remain inseparable from your disciples. 

དམ་པའི་དོན་ལ་འགྲོ་འོང་གནས་བྲལ་ཡང་། །
སོ་སྐྱེའི་སྣང་ངོར་དབྱིངས་ཀྱི་ནུབ་རིའི་རྩེར། །
རེ་ཞིག་བཞུད་པའི་ཚུལ་བསྟན་སེམས་པ་སྐྱོ། །
འཁྲུལ་མེད་ཡང་སྲིད་འོད་ཞགས་སླར་ཡང་སྐྱོངས། །

dam pay dön la dro o ng ne dral yang
so kyey nang ngor ying kyi nup ri tser
re shik shü pay tsül ten sem pa kyo
trül me yang si ö shak lar yang kyong

Although for the ultimate, you are free of coming and going,
For ordinary beings who are grieving, you demonstrated
As the sun, setting over the western peak for a short while.
Return to continue the luminous line of your true reincarnations.

རིང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་གཉེན་གཅིག་བཞུད་གྱུར་ཅིང་། །
ལས་ངན་མུན་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ལྡོངས་པ་ན། །
སྙིགས་ལྔའི་རང་མཚང་རྡོལ་བའི་དུག་རླངས་ཀྱིས། །
ཕན་བདེའི་ཀུ་མུད་འཇོམས་འདི་སུ་ཡིས་སྐྱོབ། །

ring luk gya tsoy nyen chik shü gyur ching
le ngen mün pe chok kün dong pa na
nyik ngay rang tsang döl way duk lang kyi
pen dey ku mü jom di su yi kyop

Come as a friend of the ocean of the Buddha’s tradition.
When the darkness of negative actions arises everywhere,
And the poisonous gas of the hidden faults from these degenerate times
Overwhelms the night lily of well-being, who will protect us?

དེས་ན་མགོན་ཁྱོད་ཞི་བའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས། །
མྱུར་བར་བཞེངས་ཏེ་བསྟན་འགྲོའི་མཁའ་ལམ་དེར། །
མཚན་དཔེའི་འོད་ཀྱི་དྲ་བས་ཀུན་མཛེས་པའི། །
མཆོག་སྤྲུལ་ཉིན་བྱེད་གཞོན་ནུ་མྱུར་བྱོན་ཤོག །

de na gön khyö shi way ying nyi le
nyur war sheng te ten droy kha lam der
tsen pey ö kyi dra we kün dze pay
chok trül nyin je shön nu nyur jön shok

Therefore, you who are our Protector, from the expanse of peace
Quickly come down this sky path to benefit the teachings and beings.
Swiftly arrive as the youthful sun of a supreme tulku,
Exquisite as the lattice of light of your major and minor marks.

ཀྱེ་མ་སྒྲུབ་བསྟན་ཆུ་བོ་ཕུག་ནས་བྲི། །
སྐྱེ་དགུའི་བདེ་སྐྱིད་པདྨོའི་འཛུམ་མདངས་ཡལ། །
ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་འབངས་རྐང་དྲུག་དུཿཁས་མནར། །
ཚུལ་འདི་དགོངས་ལ་སྤྲུལ་བའི་འཛུམ་ཟེར་སྤྲོས། །

kye ma drup ten chu wo puk ne dri
kye guy de kyi pemoy dzum dang yal
khye kyi lop bang kang druk duḥkhe nar
tsül di gong la trül way dzum ser trö

Alas! The source of the river of practice and teachings is decreasing;
Your radiant smile, the lotus of well-being and delight for all beings, has faded.
Your students, bees who’ve sipped the nectar of your teachings, suffer greatly.
Reflecting like this, please display the radiant smile of your reincarnation.

ཁྱད་པར་ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་སྐྱེ་བོ་དང་། །
ཁྱེད་ཀྱི་བརྩེ་བས་སྐྱོངས་པའི་བླ་གྲྭ་རྣམས། །
འགྱུར་མེད་དམ་བཅའི་བརྩེ་བ་མ་བསྙེལ་བར།
འཁྲུལ་མེད་ཡང་སྤྲུལ་གེགས་མེད་མྱུར་འབྱོན་མཛོད། །

khye par shül du lü pay kye wo dang
khye kyi tse we kyong pay la drawa nam
gyur me dam chay tse wa ma nyel war
trül me yang trül gek me nyur jön dzö

Especially for those who are left behind,
The lamas and the ordained you have held in your great care,
Not forgetting the love in your unchanging commitment,
Without hindrance swiftly return as a true reincarnation.

སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །
འགྱུར་མེད་ཆོས་དབྱིངས་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་མཐུས། །
བདག་གིས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དོན། །
གེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་དཔལ་འབར་ཤོག །

kyap yül gya tsoy den pay jin lap dang
gyur me chö ying ten drel sap moy tü
dak gi tse chik söl wa tap pay dön
gek me lhün gyi drup pay pal bar shok

By the blessings of the truth from the vast field of refuge,
By the power of profound interdependence, the unchanging expanse of Dharma,
May what I have one-pointedly prayed for,
Free of obstacles, spontaneously blaze forth in glory.

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །
འབྲལ་མེདཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །
ས་དང་ལམ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །
རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་འཐོབ་ཤོག །

kye wa kün tu yang dak la ma dang
dral me chö kyi pal la long chö ching
sa dang lam gyi yön ten rap dzok ne
dor je chang gi go pang nyur top shok

In all my lives, may I not be parted from a genuine guru,
Forever enjoying the richness of Dharma.
Perfecting the qualities of the paths and levels,
May I swiftly attain the state of Vajradhara.

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །
བར་ཆད་བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །
དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་བསྡུ་བ་རྣམ་པ་བཞིས། །
མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་རེ་བ་སྐོངས་གྱུར་ཅིག །

chö kyi ying le suk kyi kur sheng ne
bar che dü dey yül le nam par gyal
dön nyi lhün drup du wa nam pa shi
ta ye dro way re wa kong gyur chik 

From the expanse of all phenomena, arising as a nirmanakaya
Victorious in battle over the obstacles of maras,
Spontaneously accomplishing the two benefits and the four ways of gathering disciples,
May you fulfill the hopes of numberless beings. 

ཅེས་མཁན་ཆེན་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་གང་གི་སྐུའི་ཚ་བོར་བཞུགས་པ་བླ་མ་དབང་ཕྱུག་གིས་མྱུར་འབྱོན་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་འབྲི་དགོས་ཞེས་ད་ལྟ་ ༢༠༢༣་༠༦་༠༨ ཆུ་ཡོས་ལོའི ས་ག་ཟླ་བ། ནབ་སོའི་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར་གསུང་བྱུང་བ་ལྟར་ཕྲན་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚན་འཛིན་དོན་དུ་འཆལ་བུ་ཧྲུལ་པོ་དེས་སྙིང་ནས་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཤོ་ལོ་ཀ་ས་བཅུའི་གྲངས་ལྡན་འདི་བཞིན་སྦྱར་ཏེ་ཕུལ་བས་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་སྨོན་ནོ། །

A request to compose a prayer for the swift return of the Great Khenpo and Master Tutor was made by his nephew, Lama Wangchuk, on the afternoon of June, 8, 2023 (on the day of the Napso constellation, in Saga Dawa of the Year of the Water Hare). Right afterward, I, as the one who holds the name of the 12th Gyalwang Drukpa (actually a deranged wanderer) with great respect composed these ten stanzas corresponding to the ten bhumis and offer them from the depth of my heart. May all the supplications I have made turn out just has I have prayed for. 

Translated by Michele Martin

Related Articles