Search

A Prayer by H.E. Goshir Gyaltsab Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པའི་སྨོན་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་གི་སྒྲ་དབྱངས་བཞུགས་སོ། །

Vajra Words of Truth: A Melodious Prayer for the Swift Return of the Nirmanakaya of the Glorious Lama, Khenchen Thrangu Rinpoche

[Download pdf file English | 繁體中文简体中文]

༄༅། །ཨོཾ་སྭསྟི། མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་རྩལ་ནི། །
མི་འགྱུར་ངོ་མཚར་དཔག་མེད་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །
ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གནས་བརྟན་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས། །
དཔག་མེད་བདེ་ལེགས་རྣམ་བྱང་གྲུབ་པ་སྩོལ། ། 

oṃ svasti    mi shik dor jey ying kyi rang tsal ni
mi gyur ngo tsar pak me dzok sang gye
sa chuy wang chuk ne ten che nam kyi
pak me de lek nam jung drup pa tsöl 

oṃ svasti
Infinite perfect buddhas, unchanging and miraculous—
The inherent energy of the indestructible vajra expanse—
Tenth level bodhisattvas along with the great Arhats,
Please grant boundless well-being in all its forms. 

དེང་འདིར་གསེར་ལྡན་ཀུན་ཏུ་ཡངས་པའི་གཞིར། །
རྒྱལ་བསྟན་རི་དབང་གླིང་བཞིའི་བཀོད་པ་རྣམས། །
རབ་ཏུ་གསལ་མཛད་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ནི། །
རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་འཛིན་མཁས་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

deng dir ser den kün tu yang pay shir
gyal ten ri wang ling shi kö pa nam
rap tu sal dze nyi may nying po ni
gyal way ring luk dzin khe nyur jön söl 

Here, arrayed now on a spacious, golden foundation,
Are the teachings of the Victorious Ones, Mount Meru and its four continents.
Like the heart of the sun, you illuminate them all,
Upholding with great skill the Buddha’s long tradition. May you swiftly return.  

ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ་རྒྱུ་སྐར་ཚོགས་པའི་དབུས། །
བསླབ་གསུམ་སྟོན་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པ་ཡི། །
གདུལ་བྱའི་རིགས་ཁམས་དག་པ་ཀུན་དཱའི་འོད། །
ཀུན་ནས་རྒྱས་མཛད་སླར་ཡང་སྣང་མཛད་གསོལ། །

ngur mik dzin pa gyu kar tsok pay wü
lap sum tön day kyil khor gye pa yi
dül jay rik kham dak pa kün dāy ö
kün ne gye dze lar yang nang dze söl 

Amid the clusters of starry constellations, the sangha in its yellow robes,
Like the orb of a full autumn moon, with the three trainings,
You spread in all directions the radiance of the night-blooming lily—
Your disciples’ pure buddha nature. May your light appear again.

མ་རིག་ནགས་ཚལ་ལས་སྐྱེས་ལོག་ལྟའི་བློ། །
རྣམ་མང་གྱ་གྱུར་གཡོ་བའི་བྱོལ་སོང་ཀུན། །
དྲི་མེད་རིག་པ་སྨྲ་བས་འཇོམས་མཛད་པ། །
མི་འཇིགས་སེངྒེའི་གཟི་བྱིན་སྣང་མཛད་གསོལ། །  

ma rik nak tsal le kye lok tay lo
nam mang gya gyur yo way jöl song kün
dri me rik pa ma we jom dze pa
mi jik sengagey si jin nang dze söl 

By teaching stainless logic, you, fearless lion,
Defeat all the deceitful, scheming animals,
Born in the jungle of ignorance, who have wrong views.
Please show us your majesty again.

ཁམས་གསུམ་གདེངས་ཅན་གཙུག་ན་གནས་བཅས་ཤིང་། །
ཟག་མེད་ཏིང་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་གྱིས་འབྱོར། །
ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དཔག་མེད་འཕྲོ། །
ཙིནྟ་མ་ནི་དེང་འདིར་མངོན་སྣང་གསོལ། །

kham sum deng chen tsuk na ne che shing
sak me ting dzin gya tsoy pal gyi jor
sap gye chö kyi ö ser pak me tro
tsin ta ma ni deng dir ngön nang söl 

You remained in the three realms of samsara like the jewel on a naga’s head,
Rich with the glory of an ocean of flawless samadhis.
You emanate immeasurable rays of the profound and vast Dharma.
Wish-fulfilling Gem, in this very moment, may your light appear.

མི་འགྱུར་བདེ་དང་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་པའི། །
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ས་ལ་མངའ་མཛད་ནས། །
དབང་བཞི་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་གྱིས། །
སྣང་གསུམ་འཁྲུལ་པ་སེལ་མཛད་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

mi gyur de dang nam kün chok den pay
dor je nying poy sa la nga dze ne
wang shi min dröl dü tsi dru char gyi
nang sum trül pa sel dze nyur jön söl 

Having mastered the level of vajra essence
And endowed with unchanging bliss and all possible qualities,
You clear away the delusions of the three realms with the fertile rain
Of nectar that matures and frees through the four empowerments. Please swiftly return.

དེ་ལྟར་མོས་གུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་བློས། །
ངེས་པར་སྨོན་པའི་འབྲས་བཟང་སྲིད་ཞིའི་དཔལ། །
མྱུར་འགྲུབ་ཀཾ་ཚང་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ནི། །
རྫོགས་ལྡན་ངང་ཚུལ་ཚོགས་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། །

de tar mö gü jang chup sem den lö
nge par mön pay dre sang si shi pal
nyur drup kaṃ tsang ten pa rin chen ni
dzok den ngang tsül tsok dang tsung pay chir 

My mind filled with devotion and bodhichitta, I offered this prayer.
So that its excellent result, the glory of existence and peace,
Be definitely and swiftly accomplished and so that the precious teachings
Of the Kamtsang be the same as in an age of perfection,

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཁྱེན་པའི་གཏེར་གཅིག་པུའི། །
ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་སྐུ་མྱུར་འཆར་ཏེ། །
བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཟི་བརྗིད་བརྟན། །
དོན་རྒྱུད་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་རྩེར་འགྲེང་། །

pal den la ma khyen pay ter chik puy
ngo tsar trül pay suk ku nyur char te
dü le nam par gyal way si ji ten
dön gyü rin chen gyal tsen si tser dreng 

Glorious lama, sole treasury of knowledge,
May the wondrous emanation of your nirmanakaya swiftly appear
And raise to the peak of existence the victory banner with its precious jewel
Of the ultimate lineage, the enduring brilliance that conquers all maras.

བདག་ཅག་ཐེག་མཆོག་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་སྤྱོད། །
ཕྲ་རྒྱས་ཉོན་མོངས་འཇུག་པ་དབྱིངས་སུ་ཞི། །
འཇིག་རྟེན་སྐྱེ་འགྲོའི་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ། །
ངེས་ལེགས་སྣང་བས་ཕྱོགས་ཀུན་གསལ་གྱུར་ཅིག། །

dak chak tek chok nor buy dzö la chö
tra gye nyön mong juk pa ying su shi
jik ten kye droy sam dön chö shin drup
nge lek nang we chok kün sal gyur chik 

May we enjoy this treasury filled with the gems of the supreme vehicle.
May the subtle unfolding of the afflictions subside in the open expanse.
May worldly beings fulfill their wishes in harmony with the Dharma.
May the light of the highest good illuminate all directions.

དེ་སྐད་ཅེས་མཁྱེན་རབ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་འོད་སྣང་གིས་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བློ་གྲོས་སྩོལ་བར་མཛད་པ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ན། སྔར་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བགྱིས་པ་དེ་ཉིད། ཁྲ་འགུ་གཞིས་བྱེས་ཡོངས་ཀྱི་འདུས་མང་ནས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ནས་ཀྱང་དྭང་བའི་སྒོ་ནས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པའི་གསོལ་འདེབས་སུ་ མཚུར་ཕུ་༧རྒྱལ་ཚབ་དྲུང་གཽ་ཤྲི་བཅུ་གཉིས་པ་གྲགས་པ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ཚན་ཆུ་ཡོས་ལོའི་ས་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཟང་པོ་གསུམ་པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༣ ཟླ་༦ ཚེས་༡༠ ཉིན་ཁ་བསྒྱུར་བའོ། །

Through the unparalleled light of his supreme prajna, Khenchen Thrangu Rinpoche gave us the intelligence to appreciate and understand the Buddha’s scriptures. When this glorious lama and great tutor displayed the passing of his body into nirvana, his entire ordained sangha, both inside and outside Tibet, together requested a prayer for his swift return, and I wrote this with faith, using a long-life prayer I had previously written for our glorious guru as a basis. 

Written by the twelfth Tsurphu Gyaltsab Drung Goshir Drakpa, Yeshe Selway Nyinche, on the third good day of the waning moon of Saga Dawa in the Year of the Water Hare of 17th cycle, June 10, 2023.

Related Articles