Search

A Prayer by H.E. Ling Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

Ling-rinpoche-and-thrangu-Rinpoche

༄༅། །མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་དྲན་པའི་གདུང་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
A Lament of Remembrance: A Prayer for Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文简体中文]

༄༅། །སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་སྲས། །
མི་ཕམ་མགོན་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །
ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་སོགས། །
འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་བདུད། །

ku shi dak nyi nyam me se tsang se
mi pam gön dang je tsün jam pal yang
lu drup tok me pen drup chu dün sok
pak bö khe drup nam kyi shap la dü

Embodiment of the four kayas, matchless son of Shuddhodana,
Protector Maitreya, Venerable Manjushri,
Nagarjuna, Asanga, and the rest of the seventeen great masters,
And all other Indian and Tibetan scholar adepts, I bow at your feet. 

འགྲོ་མགོན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཀ༵རྨ༵་པའི། །
རིགས་ཀྱི་ཅོད་པཎ་བློ༵་གྲོ༵ས་དྲི༵་མེ༵ད་ཞབས། །
བསླབ་གསུམ་འཕགས་པའི་ནོར་གྱིས་ལེགས་གཏམས་པའི། །
འཇི༵གས་མེ༵ད་སྨྲ༵་བ༵འི་སེ༵ངྒེ༵ར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dro gön dü sum khyen pa karma pay
rik kyi chö peṇ lo drö dri me shap
lap sum pak pay nor gyi lek tam pay
jik me ma way senger söl wa dep

I supplicate you, stainless Lodrö, who crowns the family
Of the Karmapa, knower of the three times,
You fearless Lion of Speech replete with the three trainings
And the seven jewels of the nobles. 

མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན། །
མཁས་རློམ་སྤོབས་པའི་དམིགས་པ་ཞི་མཛད་ཅིང་། །
རིས་མེད་འགྲོ་ལ་ཆོས་ཀྱི་གྲུ་ཆར་འབེབས། །
བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་མཛོད་འཛིན་སྙིང་ནས་དྲན། །

do ngak shung luk gya tsoy pa tar sön
khe lom pop pay mik pa shi dze ching
ri me dro la chö kyi dru char bep
she drup ten pay dzö dzin nying ne dren

You crossed the ocean of sutra and tantra scriptures,
Quelled any conceited idea of being learned,
And showered a gentle rain of dharma on beings without bias.
Holder of the treasury of the teachings of teaching and practice, I miss you from my heart. 

བདག་ཅག་དད་ལྡན་སྐལ་ལྡན་བུང་བའི་ཚོགས། །
སྐྱེ་བ་འདི་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །
དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལ་རོལ་བཞིན་དུ། །
བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་རྗེས་བཟུང་མཛོད། །

dak chak de den kal den bung way tsok
kye wa di ne tse rap tam che du
dam chö dü tsi chü la röl shin du
jang chup nying poy bar du je sung dzö

Care for us, a swarm of bees with faith and fortune,
As we enjoy the flavor of true dharma’s nectar
In this and all our future lifetimes,
Until we reach the essence of enlightenment. 

རྨད་བྱུང་རང་དབང་ཞིང་གི་འཇིག་རྟེན་ནས། །
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཟིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔས། །
བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་ཉིན་བྱེད་དབང་། །
མྱུར་དུ་འཆར་བའི་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟོན་སྩོལ། །

me jung rang wang shing gi jik ten ne
tuk je chen po sik pa nam pa nge
ten dror men pay chok trül nyin je wang
nyur du char way kal sang ga tön tsöl

From the world of the wondrous realm of freedom,
Look with the great compassion of the five considerations
And grant us the feast of good fortune by swiftly appearing
As a nirmanakaya, a lordly sun that benefits the teachings and beings.

མདོར་ན་མགོན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། །
དད་དམ་སློབ་མའི་མོས་འདུན་རྩེ་གཅིག་པས། །
དམ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །
བསམ་འདུན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་ཤིས་པ་སྩོལ། །

dor na gön po chok gi tuk kye dang
de dam lop may mö dün tse chik pe
dam den chö kyong sung may trin le kyi
sam dün lhün gyi drup pay shi pa tsöl

In brief, Protector, through your sublime bodhichitta,
The one-pointed longing and wishes of students with faith and samaya,
And the activity of the dharma protectors who have samaya,
Grant us the goodness of our wishes being spontaneously accomplished.

ཅེས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་འདུལ་འཛིན་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་པས་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་ཤིག་དགོས་ཞེས་བལ་ཡུལ་ཁྲ་འགུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་འདུས་སྤྱི་དང་། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་བཞུགས་པའི་མགོན་པོ་གང་གི་ཞལ་སློབ་ཐུན་མོང་ནས་བསྐུལ་མ་བྱུང་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་གི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་འཁྲུལ་བྲལ་གྱི་ཡང་སྲིད་མྱུར་དུ་བྱོན་ཏེ་གོང་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བདག་གིར་བཞེས་པའི་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་སྨོན་འདུན་དང་བཅས།

After Khenchen Thrangu Rinpoche, a great holder of the vinaya who illuminated the teachings of the Practice Lineage, passed away, the community of Thrangu Tashi Choling and his students who live all over the world contacted me and requested I write a prayer for his swift return. Remembering the activities Rinpoche performed while he was alive, I myself prayed to the ocean of the three jewels and buddhas that, for the sake of the teachings and sentient beings, his unmistaken reincarnation would swiftly appear and follow his example. 

ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་ཆེན་གླིང་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ལུང་རྟོགས་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕགས་པས་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༣ ཟླ་བ་༦ ཚེས་༡༡ ཉིན།
Kyabjé Yongzin Ling Rinpoche, Tenzin Lungtok Trinley Chöpak
June 11, 2023

Related Articles