Search

A Prayer by H.H. the Dalai Lama for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

Khenchen Thrangu Rinpoche meets His Holiness 14th Dalai Lama

[Download pdf file English | 繁體中文简体中文]

༄༅། །མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་རྗེས་མཐུན་པའི། །སྣ་ཚོགས་ཆོས་ཕུང་བསྟན་པའི་བདག་པོ་དང་། །
དབྱེར་མེད་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་དཔལ་ལྡན་པའི། །བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིས་པ་སྩོལ། །

ta ye dül jay kham dang je tün pay / na tsok chö pung ten pay dak po dang
yer me khe dang drup pay pal den pay / ka gyü la ma nam kyi shi pa tsöl

O Kagyu gurus, indivisible from the Lord of the Teachings
Who taught the various dharma teachings as appropriate
For the capacities of infinite beings to be tamed,
You have the glory of learning and practice; grant auspiciousness!

ཀརྨ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་བློ་གྲོས་ཀྱི། །རིང་ལུགས་སྨྲ་བའི་སེང་གེར་མངོན་བཞེངས་ཏེ། །
མདོ་སྔགས་རིག་པའི་གནས་ཀུན་མཁྱེན་པའི་རྩལ། །ཡོངས་རྫོགས་མཁན་ཆེན་ཞི་བའི་དབྱིངས་ནས་དགོངས། །

karma rik pay dor jey lo drö kyi / ring luk ma way seng ger ngön sheng te
do ngak rik pay ne kün khyen pay tsal / yong dzok khen chen shi way ying ne gong

Khenchen, you arose as the lion of speech who taught the long tradition
Of the intelligence of the Karmapa Rigpe Dorje
And perfected the strength of knowing all the areas
Of sutra and tantra. Please think of us from the expanse of peace.

རིགས་བརྒྱའི་དབང་ཕྱུག་གཞན་སྣང་གཟུགས་སྐུའི་གར། །ཉེར་བསྡུས་དགོངས་ཟབ་ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་ཀུན། །
ཡོངས་རྫོགས་སླར་ཡང་མཆོག་སྤྲུལ་ཟླ་བའི་འཛུམ། །རབ་གསལ་མིག་གི་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་སྩོལ། །

rik gyay wang chuk shen nang suk kuy gar / nyer dü gong sap ji nye chi pa kün
yong dzok lar yang chok trül da way dzum / rap sal mik gi dü tsi ga tön tsöl

Lord of the hundred families, in the perception of others,
You have withdrawn the dance of your form kayas. Please fulfill
All your profound intentions; grant a feast of nectar for the eyes—
The brilliant smiling moon of your supreme nirmanakaya. 

བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་གཅིག་ཏུ་ཕན་བཞེད་ཅིང་། །རྒྱལ་སྲས་དུ་མའི་གཙུག་གི་རྒྱན་གྱུར་ཏེ། །
རྒྱ་ཆེན་འཕྲིན་ལས་སྐྱོང་བའི་མཛད་པ་ཅན། །ལྟོས་བཅས་གདུལ་བྱའི་མགོན་དུ་མྱུར་འབྱོན་ཤོག །

ten dang dro la chik tu pen she ching / gyal se du may tsuk gi gyen gyur te
gya chen trin le kyong way dze pa chen / tö che dül jay gön du nyur jön shok

Solely wishing to benefit the teachings and sentient beings,
Among the many bodhisattvas, you were the crown jewel,
As you performed your vast activity. Please come back soon
As a protector for dependent beings who can be tamed. 

ཕྱོགས་མཐས་གཏུགས་པའི་བརྩེ་ཆེན་འོད་ཀྱིས་མཛེས། །ཟབ་རྒྱས་ཤེས་བྱའི་པད་ཚལ་རྒྱས་པའི་གཉེན། །
ཡང་སྲིད་རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོང་བའི་དཔལ་ཡོན་ཅན། །རབ་གསལ་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་མྱུར་གསལ་ཤོག །

chok te tuk pay tse chen ö kyi dze / sap gye she jay pe tsal gye pay nyen
yang si gyal ten kyong way pal yön chen / rap sal ten droy gön du nyur sal shok

May you manifest swiftly as a guardian for the teachings and beings,
Made beautiful by the light of great love that touches all directions,
A friend who grows a lotus garden of vast and profound knowledge,
A rebirth with glorious qualities, protecting the Buddha’s teachings.

ཅེས་ཁྲ་འགུ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཀརྨ་བློ་གྲོས་རིང་ལུགས་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་གང་ཉིད་ནས་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཕྱི་ནང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་རྒྱུན་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་བསྒྲུབས་ཤིང་། ངོས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཉེ་ཆར་ཁོང་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ཤིག་དགོས་ཞེས་བལ་ཡུལ་ཁྲ་འགུ་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་འདུས་སྤྱི་དང་། བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲ་འགུ་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ། བྱང་ཨ་རི་དང་ཨེ་ཤི་ཡ། ཡུ་རོབ་བཅས་སུ་ཡོད་པའི་ཁྲ་འགུ་དགོན་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་བླ་སློབ་ཐུན་མོང་། གཞན་ ཡང་། འབྲེལ་ཡོད་ལྟོས་བཅས་ཡོངས་ནས་ཇི་ལྟར་བསྐུལ་བ་བཞིན། ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ། ཏཱ་ལའི་བླ་མས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཆུ་ཡོས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སྦྱར་བའོ། །

The Ninth Thrangu Rinpoche, Karma Lodrö Ringluk Maway Senge, brought great benefit for the transmission of Buddhism in general and the teachings of the Kagyu inside and outside Tibet in particular, and I had a special connection with him. He passed away recently, and at the request of the community of Thrangu Tashi Choling Monastery in Nepal, the monks and nuns of the Thrangu monasteries inside and outside of Tibet, the lamas and students from Thrangu dharma centers in North America, Asia, and Europe, and everyone else who has a connection to Rinpoche, I have written this prayer for his swift return.

The Dalai Lama, Buddhist monk and dharma teacher
The 27th day of the 4th month of the Water Hare Year of the 17th cycle
June 15, 2023

Translated by David Karma Choephel

Related Articles