A Prayer by Pukla Tulku for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文]

༄༅། །ཡང་དག་དོན་གཟིགས་ཟླ་མེད་སྟོན་མཆོག་ཞབས། །
ཉོན་མོངས་ནད་སེལ་ཞི་བསིལ་དམ་པའི་ཆོས། །
 ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་འགྱུར་རིག་གྲོལ་འདུས་པའི་སྡེ། །
རིན་ཆེན་གསུམ་གྱིས་བདེན་ཚིག་འགྲུབ་བྱིན་རློབས། །

yang dak dön sik da me tön chok shap
nyön mong ne sel shi sil dam pay chö
tsok kyi chok gyur rik dröl dü pay de
rin chen sum gyi den tsik drup jin lop

Supreme and peerless Teacher who sees the true meaning,
True dharma that pacifies and cools the sickness of afflictions,
And supreme sangha, the community with awareness and liberation:
Three jewels, grant your blessings to fulfill these words of truth.

karma ten pay sö su gye pa yi
lo drö shākyay ring luk pal du che
ma way seng ge tek chok ge way she
pal den la ma chok khye gong su söl

ཀརྨ་བསྟན་པའི་གསོས་སུ་རྒྱས་པ་ཡི། །
བློ་གྲོས་ཤཱཀྱའི་རིང་ལུགས་དཔལ་དུ་ཆེ། །
སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཐེག་མཆོག་དགེ་བའི་བཤེས། །
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་ཁྱེད་དགོངས་སུ་གསོལ། །

Sustenance for the Karma Kamtsang teachings, your increasing intelligence
Is great as the glory of the long tradition of the Shakyas.
Lion of Speech, spiritual teacher of the supreme vehicle,
Supreme and glorious guru, please think of me. 

སྙིགས་ལྔའི་མི་སྲུན་སྨག་གིས་རུམ་པའི་གླིང། །
རྒྱལ་བསྟན་དྲི་མེད་པད་དཀར་ཟུམ་པའི་དུས། །
སྐྱེ་དགུའི་བརྩེ་ཆེན་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་ཁྱེད། །
གློ་བུར་ཞིང་གཞན་གཤེགས་པ་ཀྱེ་མ་ཧུད། །

nyik ngay mi sün mak gi rum pay ling
gyal ten dri me pe kar sum pay dü
kye guy tse chen nam khay nor bu khye
lo bur shing shen shek pa kye ma hü

When, in a land shrouded in the darkness of the five vile degenerations,
The white lotus of the Buddha’s stainless teachings is closing,
You, the jewel of the sky with great compassion for all beings,
Have suddenly gone off to another realm. O woe and sorrow!

བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་དགོངས་མཛད་ནས། །
ཉམ་ཐག་འགྲོ་རྣམས་ཐར་པར་འཁྲིད་པའི་སླད། །
ཞི་བའི་དབྱིངས་ལས་བཞེངས་ཏེ་མགོན་ཁྱེད་ཀྱིས། །
ཡང་སྤྲུལ་ཟླ་བ་གསར་པའི་དགྱེས་ཞལ་སྟོན། །

tse chen tuk kyi dam cha gong dze ne
nyam tak dro nam tar par tri pay le
shi way ying le sheng te gön khye kyi
yang trül da wa sar pay gye shal tön

Remember the commitments of your mind of great compassion,
And to lead helpless wandering beings to liberation,
Arise from the peaceful expanse, you Protector,
And show us your joyful face, the new moon of a nirmanakaya.

ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་བརྟན་པོ་ལས། །
ཟབ་གསལ་གཏིང་འཛིན་སྡོང་པོ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱས། །
ཤེས་རབ་འབྲས་བུ་ཁུར་གྱིས་དུད་པ་ལ། །
བཤེས་གཉེན་ལྗོན་པའི་དབང་པོ་སླར་འཁྲུངས་ཤོག།།

tsül trim sum gyi tsa wa ten po le
sap sal ting dzin dong po chok su gye
she rap dre bu khur gyi dü pa la
she nyen jön pay wang po lar trung shok

May the spiritual friend, the lord of trees with a firm trunk
Of the three types of discipline, from which there spread
In all directions the branches of deep and clear samadhi,
Bowing under the load of prajna’s fruit, grow once again.

བླ་མ་མཆོག་གསུམ་སྤྱི་བོའི་གཙུག་མཆོད་ནས། །
ཡིད་ཆེས་དད་པ་བརྟན་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །
བསླུ་མེད་རྟེན་འབྲེལ་གཤིས་ཀྱི་བདེན་མཐུ་ལས། །
སྨོན་པའི་གནས་ཀུན་བདེ་བླག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག།།

la ma chok sum chi woy tsuk chö ne
yi che de pa ten pö söl dep na
lu me ten drel shi kyi den tu le
mön pay ne kün de lak drup gyur chik

When I offer the crown of my head to the gurus and three jewels
And supplicate with the firm faith of conviction,
From the power of the truth of the nature of unfailing interdependence,
May all I wish for easily be fulfilled. 

ཅེས་མཁན་ཆེན་ཡོངས་འཛིན་ཁྲ་འགུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེེབས་འདི་བཞིན་ཕྲ་ལེབ་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་སྐུལ་མ་མཛད་པ་བཞིན་སྤུག་བླ་སྤྲུལ་མིང་པས་སྨོན་འདུན་དང་བཅས་བྲིས་པ་ལགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཆུ་ཡོས་ལོའི་ཟླ་ ༥ ཚེས་༡ ལ་ཕུལ། །

This prayer for the swift return of Khenchen Thrangu Rinpoche’s reincarnation was written with sincere aspirations at the request of Tralek Kyabgon Rinpoche.

Pukla Tulku, on the 1st day of the 5th month of the Water Hare Year of the 17th cycle

Translated by David Karma Choephel 

Related Articles