A Prayer by Dzogchen Pema Kalsang Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文]

ཨེ་མ་ཧོ། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་བསླུ་མེད་བདེན་མཐུ་དང་། །གདུལ་བྱའི་ལས་སྨོན་དག་པའི་རྟེན་འབྱུང་གིས། །
མཚུངས་མེད་འདྲེན་མཆོག་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ཀརྨ་བློ་གྲོས་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་མཆོག །

e ma ho / chok sum tsa sum lu me den tu dang / dül jay le mön dak pay ten jung gi
tsung me dren chok yong dzin chö kyi je / karma lo drö ma way sengage chok

Emaho!
By the power of the truth of the unfailing three jewels and roots
And by the interdependence of beings’ pure karma and aspirations,
O Lord of Dharma, incomparable supreme guide,
O foremost Karma Lodrö Maway Sengge,

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཞི་བར་གཟིམས་པ་ལ། །བདག་སོགས་རྗེས་འཇུག་གདུང་བས་འབོད་ལགས་ན། །
ཐུགས་བརྩེས་ཉེར་དགོངས་ཉམ་ཐག་མགོན་མེད་ཀྱི། །བསྟན་འགྲོར་དགོངས་ནས་ཡང་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་ཞིང་། །

chö kyi ying su shi war sim pa la / dak sok je juk dung we bö lak na
tuk tse nyer gong nyam tak gön me kyi / ten dror gong ne yang trül nyur jön shing

When we who follow you call out in grief
Upon your passing into the peace of dharmadhatu,
Think of us with compassion! Think of the weak
And defenseless beings and the teachings,
And come back soon as a nirmanakaya.

ངོ་མཚར་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི། །ཟླ་མེད་འཕྲིན་ལས་གསར་པའི་རྒྱལ་རྔ་ཡིས། །
གདུལ་བྱའི་ལྷག་མ་ཡུན་དུ་རྟག་སྐྱོངས་ཤིག །

ngo tsar khye du pak pay nam tar gyi / da me trin le sar pay gyal nga yi
dül jay lhak ma yün du tak kyong shik

May a new drum of victory—the unrivaled deeds
Of your superior, wondrous liberation—
Always protect disciples who remain.

ཕུལ་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་དབང་། །ཡོངས་འདུས་དགེ་ལེགས་འབྲས་བུར་གཡུར་ཟ་བའི། །
བདེ་གཤེགས་ཀཾ་ཚང་ཀརྨའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི། །གྲགས་སྙན་གླིང་བཞིའི་ཁྱོན་ན་འབར་གྱུར་ཅིག །

pül jung tuk kye pak sam jön pay wang / yong dü ge lek dre bur yur sa way
de shek kaṃ tsang karmay trin le kyi / drak nyen ling shi khyön na bar gyur chik

May the renown of the activity
Of the Sugata’s Kamtsang Karma—a heaven tree
Of outstanding bodhichitta laden with fruit
That gathers all goodness—blaze all round the world.

བསིལ་ལྡན་མདོ་ཁམས་ཁྲ་འགུ་ཆོས་ཀྱི་གླིང་། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བསྟི་གནས་འོག་མིན་ཞིང་། །
རྨད་བྱུང་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་གདན་ས་ཆེའི། །མངའ་ཐང་བསྟན་པ་མཐའ་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

sil den do kham tra gu chö kyi ling / drup gyü ten pay ti ne ok min shing
me jung sa la chö pay den sa chey / nga tang ten pa ta gye ta shi shok

May there be the auspicious flourishing
Of the teachings and influence of Thrangu Tashi Choling,
The Akanishta center of the Practice Lineage in cool Dokham,
Great seat of wondrous beings on the bodhisattva levels. 

ཁྲ་འགུ་འདུས་སྤྱིའི་བཀའ་ཆབ་ལས་ཡིད་སྐྱོའི་གཏམ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་པའི་དེ་མ་ཉིད་དུ་འཕྲལ་མར་བྲིས་པ།
རྫོགས་ཆེན་པདྨ་སྐལ་བཟང་དེས་སྨོན་པའོ། ། 

When I heard the sad news in a letter from the community of Thrangu Monastery, I immediately wrote this aspiration.

Dzogchen Pema Kalsang

Related Articles