A Prayer by Kyodrak Salche Rinpoche Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

༈ སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།
A Prayer for the Swift Return of a Reincarnation of the Lord of Refuge, Khenchen Thrangu Rinpoche

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文]

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། 

སོ༵་ཐ༵ར་ཁྲིམས་ཀྱི་རྩ་བ་རབ་ཏུ་བརྟན། །བྱ༵ང་ཆུབ་སེ༵མས་ཀྱི་ཁོ་ལག་རབ་ཏུ་ཡངས། །
སྨི༵ན་གྲོ༵ལ་འབྲས་བུས་དུད་པའི་དཔག་བསམ་ཤིང་། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་འཆར་གསོལ། །

namo ratnatrayāya
so tar trim kyi tsa wa rap tu ten / jang chup sem kyi kho lak rap tu yang
min dröl dre bü dü pay pak sam shing / chok gi trül pay da shal nyur char söl

namo ratnatrayāya
A heaven tree with a strong, firm trunk of pratimoksha,
Its widely spreading branches of bodhichitta
Bent with the fruit of ripening and liberation:
Please show us the moon-like face of your nirmanakaya soon.

རབ་འབྱམས་རིག་གཞུང་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་མཁས༵། །བསླབ་གསུམ་ནོར་བུའི་གན་མཛོད་འཆང་བས་བཙུན༵། །
བསྟན་འགྲོར་སྨིན་པའི་མཛད་ཕྲིན་བརྡལ་བས་བཟང༵་། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་འཆར་གསོལ། །

rap jam rik shung she jay ne la khe / lap sum nor buy gen dzö chang we tsün
ten dror min pay dze trin dal we sang / chok gi trül pay da shal nyur char söl

Learned in the areas of knowledge of the infinite scriptures,
Venerable because of upholding the storehouse of the jewels of the three trainings,
Good because of spreading the activity of ripening the teachings and beings:
Please show us the moon-like face of your nirmanakaya soon.

སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་ཡང་དར་བསྟན་པའི་སྲོག །འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ལ་ཕུལ་བྱུང་དགེ་བའི་བཤེས། །
མཁན་ཆེན་ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཡི། །སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་མཛད་གསོལ། །

nyik may dü dir yang dar ten pay sok / dzin kyong pel la pül jung ge way she
khen chen lung rik ma bay seng ge yi / trül pay da shal nyur du char dze söl

In this degenerate age, Khenchen Lungrik Maway Senge,
As the teachings spread again, you are the spiritual friend
Most excellent at upholding, preserving, and increasing their life force.
Please show us the moon-like face of your nirmanakaya soon.

རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི། །རིང་ལུགས་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །
ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེའི། །སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་མཛད་གསོལ། ། 

gyal ten chi dang khye par drup gyü kyi / ring luk nyin mor je pay chö kyi je
yong dzin khen chen tra gu rin po chey / trül pay da shal nyur du char dze söl

You are, Yongdzin Khenchen Thrangu Rinpoche,
The Lord of Dharma who is the sun illuminating the long tradition
Of Buddhism in general and the Practice Lineage in particular.
Please show us the moon-like face of your nirmanakaya soon.

བསླུ་མེད་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་མཐུ་དང་། །སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་ཟབ་མོའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །
ཇི་ལྟར་གསོལ་ཞིང་སྨོན་པའི་རེ་འབྲས་ཀུན། །གེགས་མེད་འགྲུབ་པའི་དགེ་མཚན་འབར་གྱུར་ཅིག །

lu me kyap ne gya tsoy jin tu dang / tong dang ten jung sap moy den top kyi
ji tar söl shing mön pay re dre kün / gek me drup pay ge tsen bar gyur chik

By the power of the blessings of the ocean of unfailing refuges,
And of the profound truth of emptiness and interdependence,
May virtuous signs blaze to show all of the results
That we have asked and prayed of being fulfilled without impediment. 

ཅེས་པའང་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲ་འགུ་དགོན་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་བླ་སློབ་ཐུན་མོང་དང་། གཞན་ཡང་གནད་ཡོད་དུ་མས་ཇི་ལྟར་བསྐུལ་མ་གནང་བ་བཞིན་འབའ་རོམ་བཀའ་བརྒྱུད་སྐྱོ་བྲག་གསལ་བྱེད་སྤྲུལ་མིང་པ་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་འབོད་པས་བོད་ཆུ་ཡོས་ལོའི་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཞི་ཉིན་གུས་པ་ཆེན་པོས་སྦྱར་བ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །

This was written, as requested by the lamas and disciples of Thrangu monasteries in Tibet and abroad as well as of other many other important people, with great devotion by the Barom Kagyu Kyodrak Salche Tulku, Karma Drupgyu Tenpay Gyaltsen, on the fourth day of the fifth Tibetan month of the Water Hare year (June 23, 2023). May it be accomplished just so. 

Related Articles