A Prayer by Pawo Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文]

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ངེས་དོན་རྒྱས་པའི་དཔལ། །ཐུབ་བསྟན་འགྱུར་མེད་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བའི། །
མཚུངས་མེད་རྣམ་འདྲེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བསྟན། །འཛིན་མཆོག་དམ་པ་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 

tsa sum kün dü nge dön gye pay pal / tup ten gyur me ngö drup chok tsöl way
​tsung me nam dren chak gya chen poy ten / dzin chok dam pa nyi la chak tsal lo

I prostrate to the union of the three roots,
The thriving glory of definitive meaning;
To the peerless guide who grants supreme accomplishment
Of the unchanging teachings of the Buddha;
To the great upholder of mahamudra teachings. 

ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པ། །འཆི་མེད་ཀུན་སྦྱིན་དབང་མཆོག་སྟེར་མཛད་མ། །
ཁྱད་པར་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་བཅས། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ནུས་མཐུ་ཡིས། ། 

​pen dey nying po sang gye karma pa / chi me kün jin wang chok ter dze ma
khye par ye she gön po chak druk che / rap jam gyal wa kün gyi nü tu yi

By the strength and power of the buddha Karmapa—
The essence of benefit and happiness—
Of the powerful Lady who grants all deathlessness,
Of Six-Armed Mahakala, and all infinite buddhas,

དམིགས་མེད་ཤེས་རབ་ཆེན་པོར་མངའ་བརྙེས་ཤིང་། །སྙིང་པོའི་ཆོས་འཁོར་ཆད་མེད་སྒྲོག་པ་དང་། །
སྒྲིབ་གསུམ་དྲི་མ་རྨང་ནས་བཅིལ་མཛད་པའི། །ཡོངས་འཛིན་ཆེན་པོ་གང་ཉིད་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

mik me she rap chen por nga nye shing / nying poy chö khor che me drok pa dang
drip sum dri ma mang ne chil dze pay / yong dzin chen po gang nyi nyur jön söl

We ask you, who mastered prajna without focus,
Who continuously proclaims the wheel of the dharma of the essence,
And who has expelled of the three obscurations fully,
Great teacher, Yongdzin, please return to us soon.

ཐུབ་བསྟན་གསལ་མཛད་དཔག་མེད་དྲིན་པོ་ཆེ། །ཉམ་ཐག་འདུལ་བྱར་སྙིང་རྗེའི་གཟིགས་བསྐྱངས་བཟང་། །
ཀུན་བཟང་མཛད་པས་བདེ་ལེགས་དཔལ་འབར་བ། །ཡོངས་འཛིན་ཆེན་པོ་གང་ཉིད་མྱུར་འབྱོན་གསོལ། །

​tup ten sal dze pak me drin po che / nyam tak dül jar nying jey sik kyang sang
kün sang dze pe de lek pal bar wa / yong dzin chen po gang nyi nyur jön söl

Immeasurably kind illuminator
Of the Buddha’s teachings, who is good because of viewing
And caring for downtrodden beings with compassion,
Who blazes with the auspiciousness of all good deeds,
Great teacher, Yongdzin, please return to us soon.

བཤེས་གཉེན་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་ཀློང་ཆེན་པོར། །བསྟན་པའི་ཆག་འཇིག་ཉམས་དམས་ཆེན་པོ་དང་། །
ལས་འབྲེལ་སློབ་འབངས་བརྩེ་བས་མ་དོར་བར། །སླར་ཡང་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་བྱོན་དང་ཀྱེ། ། 

​she nyen tap khe tuk jey long chen por / ten pay chak jik nyam dam chen po dang
le drel lop bang tse we ma dor war / lar yang ten droy gön du jön dang kye

O skillful spiritual friend in the great expanse
Of compassion, from love, do not forsake
Either the injured and declining teachings
Or us disciples who have a karmic connection.
Come back as the Protector of the teachings and beings!

ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་༧སྐྱབས་རྗེ་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག  །རེ་ཞིག་སྐུ་ཡི་སྤྲོས་པ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ། གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་སར་སྤྲུལ་པའི་མཚན་དཔེ་སླར་ཡང་མྱུར་དུ་བཞད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་ཕྱིར། དཔའ་བོའི་མཚན་འཛིན་བཅུ་གཅིག་པ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་སྒྲ་དབྱངས་སུ་འབོད་པས་དབུས་ལྷ་ལྡན་ནས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་བ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །

When the Lord of Refuge Thrangu Rinpoche, a spiritual friend to all, withdrew from his physical body and passed away, Tsuglak Maway Drayang, the eleventh holder of the title Pawo, wrote this one-pointedly in Lhasa, Central Tibet, in order that the marks and signs of a nirmanakaya might soon bloom once again in the field of his disciples’ merit. May it be fulfilled just so!

Related Articles