Search

Lastest News

A Prayer by Dzogchen Pema Kalsang Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文] ཨེ་མ་ཧོ། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་བསླུ་མེད་བདེན་མཐུ་དང་། །གདུལ་བྱའི་ལས་སྨོན་དག་པའི་རྟེན་འབྱུང་གིས། ། མཚུངས་མེད་འདྲེན་མཆོག་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ཀརྨ་བློ་གྲོས་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་མཆོག ། e ma ho / chok sum

Read More »

A Prayer by Pawo Rinpoche for Khenchen Thrangu Rinpoche’s Swift Return

[Download pdf file English | 繁體中文 | 简体中文] རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ངེས་དོན་རྒྱས་པའི་དཔལ། །ཐུབ་བསྟན་འགྱུར་མེད་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བའི། ། མཚུངས་མེད་རྣམ་འདྲེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བསྟན། །འཛིན་མཆོག་དམ་པ་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །  tsa sum kün dü nge dön gye

Read More »